2 As 87/2012 - 38

31. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 3. 2008, č. j. 519/08 a ze dne 20. 1. 2009, č. j. 113/09, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2012, č. j. 10 Ca 186/2009 – 160,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností žalobce jako stěžovatel napadá shora uvedený Městského soudu v Praze, kterým zamítl jeho žalobu podanou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 3. 2008, č. j. 519/08, o určení advokáta Mgr. Pavla Kolouška k poskytnutí právní služby a proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2009, č. j. 113/09, o zrušení tohoto určení. Obě rozhodnutí shledal městský soud zákonnými.

Proti tomu stěžovatel zejména namítá, že rozsudek soudu je nesrozumitelný, že žadatel o určení advokáta nemůže být sankcionován za svůj oprávněný postoj zrušením rozhodnutí, že soud citoval zákonné podmínky bez ohledu na jejich naplnění, že není správný názor o nemožnosti opakovaného určení advokáta a že soud nerespektoval advokátovu povinnost mlčenlivosti. Z těchto důvodů se domáhá zrušení rozsudku městského soudu.

Přesto, že to stěžovatel výslovně neuvádí, je jeho podání svým obsahem kasační stížností proti označenému usnesení městského soudu.

O této kasační stížnosti však zdejší soud nemohl věcně rozhodnout a řízení o ní musel zastavit. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. totiž soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona).

V daném případě stěžovatel požádal o ustanovení zástupce, přičemž osvobození od soudních poplatků mu bylo přiznáno již v žalobním řízení. Nejvyšší správní soud mu usnesením ze dne 18. 4. 2012, č. j. 2 As 87/2012 - 12 osvobození od soudních poplatků odejmul a žádost o ustanovení zástupce zamítl. Současně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné advokáta, to vše ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy. Ta byla stěžovateli doručena dne 25. 4. 2012.

Stěžovatel podáním ze dne 30. dubna 2012, předaným k poštovní přepravě téhož dne, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta o 4 měsíce a současně požádal soud jako správce daně o povolení splátek soudního poplatku. Soud tuto žádost předložil předsedovi soudu jako správci poplatku a ten ji negativně vyřídil přípisem ze dne 25. 7. 2012.

Stav řízení je tedy takový, že stěžovatel ve lhůtě soudem mu stanovené, která uplynula dnem 9. 5. 2012, soudní poplatek nezaplatil. Podání žádosti o povolení splátek soudního poplatku, které by, podle názoru správce daně, vůbec nepřicházelo v úvahu, nemá na tuto skutečnost vliv, neboť lhůtu nestaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Za této situace je bezpředmětné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 2 As 87/2012 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies