5 Afs 40/2012 - 19

26. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. B., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 4. 2012, č. j. 31 Af 119/2010 - 125,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává .

Odůvodnění :

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 30. 8. 2010 u Krajského soudu v Ostravě (dále „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2010, č. j. 4513/10-1400 606264. Žalobce soudní poplatek nezaplatil, přitom dne 19. 11. 2010 požádal o osvobození od soudního poplatku a ustanovení advokáta. Krajský soud jeho návrh zamítl, poté kasační stížnost proti zamítavému usnesení zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. 5. 2011, č. j. 5 Afs 9/2011 - 71 . Žalobce následně podal dne 27. 6. 2011 nový návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, o němž krajský soud usnesením ze dne 9. 11. 2011, č. j. 31 Af 119/2010 - 96, rozhodl opět tak, že žalobci osvobození od soudního poplatku nepřiznal a zamítl návrh na ustanovení advokáta zástupcem žalobce. Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) dne 25. 11. 2011 kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud opět rozsudkem ze dne 29. 2. 2010, č. j. 5 Afs 72/2011 - 115, zamítl.

Krajský soud následně vyzval usnesením ze dne 20. 3. 2012, č. j. 31 Af  119/2010 - 121, stěžovatele k zaplacení soudního poplatku do jednoho týdne od doručení usnesení, současně ho upozornil, že pokud poplatek nebude ve stanovené lhůtě uhrazen, bude řízení zastaveno.

Stěžovatel dne 6. 4. 2012 požádal krajský soud o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku o 14 dní s tím, že poplatek uhradí po obdržení invalidního důchodu. Krajský soud jeho žádosti nevyhověl, vycházel přitom ze skutečnosti, že žaloba byla podána již v roce 2010, žádosti o osvobození od soudního poplatku nebylo opakovaně vyhověno, změny se stěžovatel nedomohl ani u Nejvyššího správního soudu, přitom po celou dobu řízení stěžovatel tedy musel počítat s tím, že bude muset soudní poplatek uhradit a měl dostatek času, a to minimálně od 7. 3. 2012, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který jednoznačně potvrdil, že stěžovateli osvobození od soudního poplatku nenáleží. Další prodlužování lhůty k zaplacení poplatku proto krajský soud považoval za nedůvodné. Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 10. 4. 2012, krajský soud vydal dne 11. 4. 2012 usnesení o zastavení řízení, proti kterému stěžovatel nyní brojí kasační stížností. Usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 19. 4. 2012, tohoto dne nabylo právní moci. Soudní poplatek nebyl stěžovatelem uhrazen ani dodatečně.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného usnesení (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení vzešlo (§ 102 s. ř. s.). S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost napadá usnesení krajského soudu, jímž bylo zastaveno řízení z důvodu neuhrazení soudního poplatku, přitom opakovaně byl zamítnut návrh stěžovatele o osvobození od soudního poplatku, Nejvyšší správní soud v souladu se svou ustálenou judikaturou netrval na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení advokátem (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004, č. j. 6 Azs 27/2004 – 41, publikovaný pod č. 486/2005 Sb. NSS, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, www.nssoud.cz). Za této situace by trvání na podmínce uhrazení poplatku pro kasační řízení vedlo k vlastnímu popření cíle, jenž účastník podáním kasační stížnosti sledoval, a znamenalo by řetězení řešeného problému, které by ve svém důsledku popíralo smysl samotného řízení, jehož předmětem je posouzení zákonnosti napadeného usnesení (viz např. rozsudek NSS ze dne 21. 9. 2007, č. j. 9 As 43/2007 - 87). Ze stejného důvodu v kasačním řízení proto není třeba vyžadovat naplnění podmínky řízení dle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť pro posouzení otázky ustanovení advokáta podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. je určující naplnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.).

S přihlédnutím k uvedenému proto Nejvyšší správní soudní poplatek za kasační stížnost ani povinné zastoupení advokátem nevyžadoval, pro nadbytečnost se proto nezabýval ani stěžovatelem zaslanými písemnostmi o jeho majetkových poměrech.

V kasační stížnosti stěžovatel uvádí, že rozhodnutí krajského soudu je krajně nespravedlivé, nesprávně posouzené, zmanipulované a vykonstruované, a byl jím zkrácen na svých právech.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za žalobu činil v době jejího podání dle položky 14 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 2000 Kč (nyní dle pol. 18 bod 2a sazebníku činí poplatek 3000 Kč).

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal žalobu. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním žaloby a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Protože stěžovatel nezaplatil v dané věci soudní poplatek za žalobu, krajský soud jej v souladu se zákonem vyzval k jeho úhradě, zároveň byl poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o žalobě zastaví.

Podle ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost. V případě stěžovatele úhrada soudního poplatku nebyla provedena ani později, nejpozději do nabytí právní moci usnesení krajského soudu, uvedené ustanovení proto nelze použít.

Majetkovými poměry stěžovatele se soudy obou stupňů opakovaně podrobně zabývaly, přitom stěžovatel byl srozuměn, a to opakovaně zamítnutými kasačními stížnostmi s tím, že není považován za osobu, u níž by bylo lze přiznat osvobození od soudního poplatku (viz rozsudky NSS výše citované).

Nejvyšší správní soud shledal postup krajského soudu zcela v souladu se zákonem, proto kasační stížnost jako nedůvodnou v souladu s ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.; stěžovatel nebyl ve věci úspěšný, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení; žalovanému žádné náklady ve věci kasační stížnosti nevznikly, proto mu soud žádnou náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 5 Afs 40/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies