3 As 62/2012 - 20

25. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká pošta s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, o přezkoumání oznámení a poučení žalované z období od 14. 11. 2011 do 6. 2. 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, č. j. 5 A 42/2012 – 13,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Žalobce při podání své kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, č. j. 5 A 42/2012 – 13, soudní poplatek nezaplatil, požádal však o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 14. 6. 2012, č. j. 3 As 62/2012 - 12, nevyhověl, neboť podle jeho názoru nebyly podklady poskytnuté žalobcem k doložení jeho majetkových poměrů dostatečné. Soud tímto usnesením žalobce dále vyzval k zaplacení soudního poplatku do 5 dnů od doručení usnesení a předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti do 15 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 22. 6. 2012.

Podáním ze dne 26. 6. 2012 se žalobce domáhal prodloužení lhůty stanovené pro předložení plné moci udělené advokátovi o 4 měsíce s tím, že nemá prostředky na uhrazení povinné služby advokáta. Vydání rozhodnutí ČAK i komunikace s určeným advokátem vyžaduje čas. Žalobce dále požádal o povolení splátek poplatku za kasační stížnost. Uvedl, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, přestože běžně probíhají řízení na druhém soudním stupni i bez splnění podmínek řízení. Sociální poměry žalobci neumožňují zaplacení poplatku najednou a v krátké době. Lhůta k zaplacení soudního poplatku je vzhledem k poměrům žalobce zjevně krátká, výzva k zaplacení poplatku je nesplnitelná.

Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 14. 6. 2012, č. j. 3 As 62/2012 - 12, ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud přitom ani na základě podání žalobce ze dne 26. 6. 2012 neshledal žádné důvody uvedené v § 9 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., které by zastavení řízení pro nezaplacení poplatku vylučovaly, obecný odkaz na sociální poměry žalobce nelze považovat za okolnosti uvedené v § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Poplatková povinnost žalobce právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká. Za této situace se žádost žalobce o povolení splátek poplatku stala bezpředmětnou. Řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s) .

V Brně dne 25. července 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 3 As 62/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies