8 As 49/2012 - 51

20. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Nejvyšší státní zástupce, se sídlem Jezuitská 4, Brno, proti žalované: Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, Plzeň, za účasti osoby zúčastněné na řízení: R. H., proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 8. 2008, čj. 166/08, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2012, čj. 30 A 36/2010 - 41,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Žalovaná rozhodnutím ze dne 20. 8. 2008, čj. 166/08, rozhodla, že osoba zúčastněná na řízení obdrží osvědčení o ekvivalenci zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle § 89 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a § 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s Úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Krajského soudu v Plzni, který rozsudkem ze dne 31. 1. 2012, čj. 30 A 36/2010 - 41, zrušil rozhodnutí žalované, které vrátil věc k dalšímu řízení.

3. Osoba zúčastněná na řízení (stěžovatel) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

4. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Stěžovatel nezaplatil spolu s podáním kasační stížnosti soudní poplatek za tuto stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 25. 4. 2012, čj. 8 As 49/2012 - 29, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 3. 5. 2012. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ve stanovené lhůtě ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto Nejvyšší správní soud zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. a § 120 s. ř. s.

8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. července 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2012, sp. zn. 8 As 49/2012 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies