3 Ads 39/2012 - 26

19. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklickéhov právní věci žalobce: V. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15. 2. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2012, č. j. 34 Ad 36/2011 – 38,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 2. 2011, č. j. X.

Usnesením ze dne 12. 6. 2012, č. j. 3 Ads 39/2012 - 12, doručeným stěžovateli dne 15. 6. 2012, zamítl Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti. Současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o jeho kasační stížnosti a odstranil prostřednictvím svého advokáta vady kasační stížnosti, doplnil její důvody a návrh výroku rozsudku.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě plnou moc nepředložil ani kasační stížnost požadovaným způsobem nedoplnil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel byl vyzván, aby odstranil nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci právního zastoupení, na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval. Nedostatek podmínek řízení se tak nepodařilo odstranit, a v řízení není možné pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků proto nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. 3 Ads 39/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies