3 As 57/2012 - 8

19. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy, ve věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Ústavního soudu, se sídlem Joštova 8. Brno 2, o návrhu žalobce na rozhodnutí o žádosti o osvobození od soudního poplatku

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Ve věci sp. zn. 30 A 30/2012 se žalobce u Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) domáhá zrušení „aktů předsedy Ústavního soudu ze dne 16. a 17. 1. 2012 (Spr. ÚS 30/11), doručených 18. 1. 2012.“

Usnesením ze dne 8. 3. 2012, č. j. 30 A 30/2012 - 7, byl žalobce krajským soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku z žaloby ve výši 3.000 Kč, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Žalobce soudní poplatek nezaplatil, nedoložil existenci podmínek pro osvobození od soudních poplatků a krajský soud proto jeho žalobce o osvobození od této povinnosti zamítl usnesením ze dne 30. 3. 2012, č.j. 30 A 30/2012 - 18. Usnesení bylo žalobci doručeno 16. 4. 2012 a jeho součástí bylo také poučení o právu podat proti usnesení kasační stížnost.

Dne 4. 4. 2012 vydal krajský soud usnesením výzvu žalobci, aby do 10 dnů zaplatil soudní poplatek 3.000 Kč za řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Žalobce poté dne 19. 4. 2012, podáním z 11. 4. 2012, požádal znovu o osvobození od poplatku za návrh na zahájení řízení. O tomto návrhu krajský soud nerozhodl.

Podáním ze dne 18. 4. 2012 se žalobce domáhá u Nejvyššího správního soudu několika rozhodnutí, mimo jiné také „vydání rozhodnutí o současně podané žádosti o osvobození od poplatku (podání z 11. dubna 2012.“

Jedná se o návrh s ne zcela srozumitelným odůvodněním, proto Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 5. 2012, č. j. 3 As 57/2012 - 6, žalobce vyzval, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda podáním ze dne 18. 4. 2012 hodlal podat kasační stížnost a proti kterým rozhodnutím krajského soudu v tomto řízení kasační stížnost směřuje. Výzva byla žalobci doručena dne 30. 5. 2012, ve stanovené lhůtě na ní žalobce neodpověděl a bez odezvy zůstala dosud.

Za popsané situace Nejvyšší správní soud konstatuje, že podání žalobce má zásadní vady, které nebyly přes výzvu předsedy senátu odstraněny. Pokud by měl žalobce na mysli, že by o návrhu na osvobození od soudních poplatků, podaném u krajského soudu v řízení tam vedeném, měl rozhodnout Nejvyšší správní soud, pak je třeba zdůraznit, že k tomu není tento soud věcně příslušný. Oba zmíněné důvody představují neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který je podání nutné odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že návrh žalobce ze dne 18. 4. 2012 je obsahově chudý a žalobce ignoruje výzvu k jeho doplnění, Nejvyšší správní soud se víc takovým podáním ani nemohl zabývat. V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. 3 As 57/2012 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies