Na 141/2012 - 20

18. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: P. P., zast. JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou se sídlem Jaselská 205/25, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 20. 4. 2012, č. j. MV-21342-4/VS-2012, ve věci odnětí osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka,

takto :

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Dne 27. 6. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno elektronické podání žalobce bez zaručeného elektronického podpisu, které bylo následujícího dne 28. 6. 2012 potvrzeno písemným podáním shodného obsahu označeným jako „žaloba“.

Z obsahu podání, jakož i ze závěrečného návrhu – petitu, je zjevné, že se skutečně jedná o správní žalobu, a sice žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti v záhlaví označenému rozhodnutí ministra vnitra, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky, ze dne 17. 1. 2012, č. j. MV-125547-5/OBP-2011, kterým mu bylo odňato osvědčení o odborné způsobilosti z důvodu ztráty bezúhonnosti podle § 5 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

O takové žalobě obecně přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud je podle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto předpisem nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v tomto konkrétním případě nejedná a není tedy v pravomoci zdejšího soudu se jí zabývat.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení zásadně věcně příslušné krajské soudy, resp. Městský soud v Praze vykonávající působnost krajského soudu pro území hlavního města Prahy. Místní příslušnost se přitom řídí sídlem orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

V souladu s § 7 odst. 4 a 5 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení věcně a místně příslušný (zde: Nejvyšší správní soud), postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Zdejšímu soudu tedy v souladu se shora uvedeným nezbylo, než věc postoupit Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 18. července 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. Na 141/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies