8 As 46/2012 - 128

16. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce TEMPLUM–společenské hry s.r.o.,se sídlem Radlická 49, Praha 5, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava (dříve Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu, se sídlem Legerova 49, Praha 2), proti rozhodnutí Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro hlavní město Prahu ze dne 20. 8. 2010, sp. zn. 367.010.101/10, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2011, čj. 9 Ca 215/2010 – 110,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 3. 2011, čj. 9 Ca 215/2010 – 110, odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2010, sp. zn. 367.010.101/10.

[2]

Žalobce (stěžovatel) se kasační stížností domáhal zrušení uvedeného usnesení Městského soudu v Praze.

[3]

Městský soud usnesením ze dne 31. 8. 2011, čj. 9 Ca 215/2010 - 153, nepřiznal k žádosti stěžovatele osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně městský soud rozhodl, že v řízení bude na straně žalovaného pokračováno se správním orgánem, jímž je Energetický regulační úřad. I toto usnesení napadl stěžovatel kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 23. 2. 2012, čj. 1 As 147/2011 - 202. Učinil tak z důvodu, že stěžovatel ani přes výzvu Nejvyššího správního soudu neuvedl žádné konkrétní právní či skutkové důvody, pro které napadá usnesení městského soudu.

[4]

Za tohoto procesního stavu následně Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 4. 2012, čj. 8 As 46/2012 - 110, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Současně jej poučil, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 4. 2012, čj. 8 As 46/2012 - 113, stěžovatele dále vyzval, aby v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud stěžovatele poučil, že nevyhoví této výzvě, bude předmětná kasační stížnost odmítnuta.

[5]

Stěžovatel na specifikované výzvy reagoval obsáhlým podáním učiněným v elektronické po době bez elektronického podpisu a následně i prostřednictvím držitele poštovní licence. Stěžovatel uvedl, že těmto výzvám nemůže „v důsledku „vyšší moci“ a cizího zavinění vyhovět, a to zejména v důsledku kriminality a protiprávního jednání monopolního dodavatele ele. (tedy fy. PRE, a. s.) a následného neplnění povinností žalované atd. (…).“ Stěžovatel dále vyložil, že se jeho osobní (pozn. NSS – patrně myšlen hospodářský) stav po 17. 2. 2010, od kdy nemůže podnikat, podstatně zhoršil. Proto s ohledem na § 138 o. s. ř. splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků v plné výši. Z tohoto důvodu stěžovatel požádal také o ustanovení právního zástupce pro řízení o jeho kasační stížnosti.

[6]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[7]

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek neuhradil. Ve svém podání poukázal na svou špatnou ekonomickou situaci, pročež se domnívá, že naplňuje předpoklady dané občanským soudním řádem na osvobození od soudních poplatků i na ustanovení advokáta. Nejvyšší správní soud ovšem stěžovatele již ve výzvě ke splnění poplatkové povinnosti (usnesení ze dne 18. 4. 2012, čj. 8 As 46/2012 - 110) výslovně upozornil, že o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení městského soudu ze dne 29. 3. 2011, čj. 9 A 215/2010 – 110, již bylo rozhodnuto, a to usnesením městského soudu ze dne 31. 8. 2011, čj. 9 Ca 215/2010 - 153.

[8]

Soudní řád správní při nevyhovění žádosti nevylučuje případné nové posouzení žádosti, resp. podání opětovné žádosti, změní-li se situace a poměry stěžovatele nebo nastanou-li jiné podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení důvodnosti jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, čj. 7 As 69/2005 – 128, www.nssoud.cz). Jelikož stěžovatel ve svém novém podání žádné takové skutečnosti ani netvrdil, Nejvyšší správní soud neshledal důvod, pro který by se měl opětovně zabývat jeho požadavkem na osvobození od poplatkové povinnosti.

[9]

Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[10]

Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že stěžovatel ani přes výzvu Nejvyššího správního soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Rovněž neprokázal, a ostatně ani netvrdil, že má případně jeho zaměstnanec či člen vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. I pokud by tedy stěžovatel splnil svou poplatkovou povinnost, nepředložení plné moci udělené advokátovi by bránilo věcnému vyřízení kasační stížnosti.

[11]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. července 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2012, sp. zn. 8 As 46/2012 - 128, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies