2 As 95/2012 - 26

13. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce P. Č., proti žalované České advokátní komoře, se sídlem Praha 1, Národní 16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2012, č. j. 10 A 76/2010 - 64,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2012, č. j. 10 A 76/2010 - 64, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím žalované ze dne 11. 9. 2009, č. j. 2108/09, ze dne 23. 10. 2009, č. j. 2332/09 a ze dne 23. 10. 2009, č. j. 2108/09. Usnesením městského soudu ze dne 9. 6. 2010, č. j. 10 A 76/2010 - 20, byl stěžovatel pro řízení o kasační stížnosti osvobozen od soudních poplatků. Podle § 36 odst. 3, in fine soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) platí, že se osvobození od soudních poplatků přiznané v řízení o žalobě vztahuje i na řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud nicméně usnesením ze dne 30. 5. 2012, č. j. 2 As 95/2012 - 6, stěžovateli přiznané osvobození od soudních poplatků odňal; současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek, který činí 5000 Kč, a aby ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má sám vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 6. 2012. Ve stanovené dvoutýdenní lhůtě, která uplynula v pondělí 25. 6. 2012, stěžovatel požadovaným způsobem nereagoval. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních, poplatcích zastavil.

Pro úplnost je třeba uvést, že dne 14. 6. 2012 zdejší soud obdržel podání stěžovatele, kterým žádal správce soudních poplatků o povolení splátky soudního poplatku za kasační řízení. Tvrdil, že lhůta k zaplacení soudního poplatku je zjevně krátká a pro něj nesplnitelná. Současně požádal soud, aby mu neukládal lhůtu ke splnění procesní povinnosti v délce kratší 28 dnů a aby mu neposílal písemnosti způsobem znemožňujícím doručení. Posuzováno dle obsahu, lze toto podání primárně chápat jako žádost o posečkání s úhradou soudního poplatku a její rozložení na splátky. Nejvyšší správní soud se ovšem touto žádostí nezabýval, neboť byla soudu doručena elektronicky (mailem), bez zaručeného elektronického podpisu, přičemž nebyla ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 37 odst. 2 věty druhé s. ř. s., řádně doplněna.

Dne 28. 6. 2012, (tedy po uplynutí lhůty vyplývající z usnesení ze dne 30. 5. 2012, č. j. 2 As 95/2012 - 6) obdržel zdejší soud podání žalobce (v písemné formě), kterým zopakoval svou žádost o rozložení platby soudního poplatku a nově požádal též o ustanovení advokáta v dané věci. Jelikož, jak již bylo uvedeno, byla tato žádost podána až po marném uplynutí lhůty stanovené stěžovateli ke splnění předmětných procesních povinností, Nejvyšší správní soud se jí pro bezpředmětnost nezabýval.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení (zde řízení o kasační stížnosti) zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2012, sp. zn. 2 As 95/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies