16 Kss 3/2012 - 113

12. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka v neveřejném jednání dne 12. 7. 2012 v právní věci kárného žalobce: předseda Krajského soudu v Hradci Králové se sídlem Československé armády 218, Hradec Králové, proti kárně obviněné: JUDr. J. Z., soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, zastoupená Mgr. Marií Voříškovou, advokátkou se sídlem Horní Javoří 23, Pecka, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 2. 3. 2012, sp. zn. Spr 5218/2011,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedy Krajského soudu v Hradci Králové („kárný žalobce“) doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 3. 2012 bylo zahájeno kárné řízení se soudkyní Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. Tento návrh byl odůvodněn tím, že JUDr. Z. ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové — pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 48 INS 2045/2010 v rozporu s ustanovením § 15 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 80 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, dala mezi 9. - 11. 6. 2010 svému asistentovi Mgr. M. S. písemný pokyn k vydání usnesení č. j. KSPA 48 INS 2045/2010-B-12, jímž insolvenční soud vyslovil dne 11. 6. 2010 na základě žádosti insolvenční správkyně ze dne 9. 6. 2010 souhlas s prodejem nemovitostí (domu č. p. 83 stojícího na st. p. č. 126/1, st. p. č. 126/1 a p. p. č. 455 včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci O., dále „soubor nemovitostí“), náležejících do majetkové podstaty úpadců M. K. a A. K., mimo  dražbu, a to přesto, že věděla, že je s ohledem na svůj poměr k věci vyloučena z rozhodování o této žádosti ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. a nesmí ve věci činit žádné úkony s výjimkou úkonů neodkladných, neboť sama projevila zájem o koupi souboru nemovitostí, její nabídka byla insolvenční správkyní vyhodnocena jako nejvýhodnější a insolvenční správkyně výslovně v žádosti ze dne 9. 6. 2010 podané podle § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů („zákon o úpadku“) uvedla, že žádá soud o souhlas s prodejem výše uvedených nemovitostí mimo  dražbu JUDr. J. Z.

[2.]

Následně poté, co na základě podnětu H. V. D. — CZ, s. r. o. ze dne 24. 6. 2010 udělila JUDr. Z. písemný pokyn svému asistentovi Mgr. M. S. k vydání usnesení č. j. KSPA 48 INS 204512010-B-20, jímž bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové — pobočky v Pardubicích ze dne 11. 6. 2010, č. j. KSPA 48 INS 2045/2010-B-12, kterým byl udělen insolvenční správkyni souhlas s prodejem souboru nemovitostí mimo  dražbu, se zúčastnila dne 20. 10. 2010 veřejné dobrovolné dražby souboru nemovitostí provedené na základě návrhu insolvenční správkyně, učinila podání ve výši nejnižšího podání, byl jí udělen příklep, a jelikož uhradila cenu dosaženou vydražením, nabyla vlastnické právo k předmětu dražby, a to vše přesto, že vzhledem ke svému postavení í zkušenostem musela vědět, že její účast v dražbě je neslučitelná s jejím postavením soudce vykonávajícího v předmětném insolvenčním řízení dohled ve smyslu § 10 zákona o úpadku a že ohrozí důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu (§ 80 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.) ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové — pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 48 INS 2045/2010.

[3.]

Tím JUDr. Z. podle názoru kárného žalobce porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, čímž se dopustila kárného provinění podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., a za to jí žalobce navrhl uložení kárného opatření - snížení platu o 30 % na dobu jednoho roku.

[4.]

Dne 9. 7. 2012 obdržel kárný soud podání JUDr. Z., z něhož plyne, že dne 4. 7. 2012 bylo Kanceláři prezidenta republiky doručeno vzdání se funkce soudce, odkazující na ustanovení § 95 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, vyhotovené a podepsané JUDr. Z. Na žádost soudu Kancelář prezidenta republiky (JUDr. D. Š., zástupkyně odboru legislativy a práva) potvrdila, že oznámení JUDr. Z. o vzdání se funkce soudce bylo Kanceláři prezidenta republiky skutečně doručeno dne 4. 7. 2012.

[5.]

Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Proto soud řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. 16 Kss 3/2012 - 113, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies