Konf 34/2012 - 12

10. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Milady Tomkové, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Mostě, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 EC 306/2011, o zaplacení částky ve výši 1022 Kč s příslušenstvím: žalobkyně CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, IČ 29027241, zastoupená Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hráského 2231/25, a žalovaného M. I.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě, sp. zn. 15 EC 306/2011, o zaplacení 1022 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 306/2011 - 10, se zrušuje .

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 27. 4. 2012 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Mostě ve věci žaloby na zaplacení částky 1022 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně po žalovaném požaduje zaplacení částky ve výši 1022 Kč včetně zákonného úroku z prodlení, a to z titulu neuhrazeného základního jednorázového jízdného ve výši 22 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 1000 Kč. Žalovaný dne 21. 1. 2011 využil jako cestující služeb městské hromadné dopravy poskytované společností Dopravní podnik města Brna, a. s. jako  dopravcem. Během trvání přepravy žalovaného na lince číslo 76 u zastávky Řípská byla Dopravním podnikem města Brna, a. s. provedena přepravní kontrola, při které bylo zjištěno, že žalovaný není schopen se prokázat platným jízdním dokladem. Podle Článku 9 odst. 4 Smluvních přepravních podmínek se výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních přepravních podmínek stanovuje na 1000 Kč. Pohledávka Dopravního podniku města Brna, a. s. z výše uvedeného titulu byla ke dni 21. 4. 2011 postoupena včetně všeho příslušenství na žalobkyni, a to na základě Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 3. 12. 2010 a uzavření dílčí Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 4. 2011. Žalovaný dlužnou částku dosud neuhradil.

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 306/2011 - 10, řízení zastavil (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že řízení zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v chybějící pravomoci soudů rozhodovat tento a obdobné spory. Je však zřejmé, že Okresní soud v Mostě rozhodl o zcela jiném předmětu sporu, než který je popsán v podané žalobě, pouze účastníci řízení jsou shodní jak v žalobě, tak v usnesení. Jedná se tedy zřejmě o omylem vydané usnesení. Vzhledem k tomu, že však není dána jiná možnost, jak napadnout pravomocné usnesení, podal Český telekomunikační úřad návrh na zahájení kompetenčního sporu a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud a zrušil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 306/2011 - 10.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Kladným (pozitivním) kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 citovaného zákona spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí; záporným (negativním) sporem je podle téhož ustanovení spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Okresní soud v Mostě v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla věc postoupena; zvláštní senát konstatuje, že se v posuzované věci jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb.

Navrhovatel (též „Úřad“) je zřízen podle § 3 zákona o elektronických komunikacích jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích zakládá pravomoc Úřadu rozhodovat ve sporech tam, kde tak stanoví zákon; pravidla pro rozhodování účastnických sporů obsahuje zákon v § 129 odst. 1, věta prvá: „Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě“.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) citovaného zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však o žádný spor podle zákona o elektronických komunikacích nejedná. Nárok na zaplacení částky 1022 Kč (nikoli o 3000 Kč, jak v záhlaví shora cit. usnesení nesprávně uvádí Okresní soud v Mostě) vznikl žalobkyni podle žalobního tvrzení z titulu pohledávky za nezaplacené jízdné. Okresní soud v Mostě rozhodl o příslušnosti Úřadu zřejmě omylem. Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc týkající se zaplacení částky 1022 Kč za nezaplacení jízdného, pokuty a dalšího příslušenství projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 306/2011 - 10.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Mostě pokračovat v původním řízení o podaném návrhu na vydání platebního rozkazu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. července 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. Konf 34/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies