7 Azs 2/2012 - 58

20. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: K. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2011, č. j. 61 Az 2/2010 - 50,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2011, č. j. 61 Az 2/2010 - 50, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 12. 2009, č. j. OAM-802/VL-07-08-R2-2008, kterým stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana ve smyslu ust. § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel opustil pobytové středisko a žije nyní v Praze. Proto mu zaslal formulář „Potvrzení a prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce soudem“ a vyzval jej, aby jej ve lhůtě jednoho týdne vyplnil a zaslal soudu zpět. Formulář byl stěžovateli doručen dne 27. 4. 2012. Protože však na výzvu soudu nijak nereagoval, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 5. 2012, č. j. 7 Azs 2/2012 – 52 návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Tímto usnesením zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dní od jeho doručení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Současně jej poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 6. 2012. Stěžovatel na výzvu opět nijak nereagoval, pouze podáním ze dne 7. 6. 2012 požádal Nejvyšší správní soud o vystavení potvrzení, že o jeho kasační stížnosti nebylo  doposud rozhodnuto.

Povinné zastoupení advokátem je v případě stěžovatele, který nemá právnické vzdělání (příp. takové vzdělání nemají jeho zaměstnanci či členové), jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti. Nesplnění této podmínky brání meritornímu projednání věci. Nedostatek povinného zastoupení advokátem přitom patří mezi odstranitelné nedostatky podmínek řízení. Stěžovatel ale ani na výzvě soudu tento nedostatek neodstranil. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 7 Azs 2/2012 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies