5 As 20/2012 - 36

20. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: G. M. G., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, Opava,v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2011, č. j. 22 A 125/2011 - 4,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 9. 8. 2011 podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2011, č. j. 22 A 125/2011 - 4. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 9. 2011, č. j. 22 A 125/2011 - 17 přiznal stěžovatelce osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a zároveň ustanovil stěžovatelce zástupce z řad advokátů JUDr. Jiřího Olšovce, advokáta se sídlem Opava, Olomoucká 30.

Dne 13. 12. 2011 podala stěžovatelka žádost o zproštění advokáta a ustanovení jiného advokáta. Nejvyšší správní soud zjistil, že počátkem roku 2012 byl advokát JUDr. Jiří Olšovec na vlastní žádost vyškrtnut ze seznamu advokátů vedených Českou advokátní komorou. Z tohoto důvodu se soud opětovně zabýval posouzením návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů. Ke skutečnostem, na které stěžovatelka poukazovala ve své žádosti, tedy že je ve výkonu trestu odnětí svobody, bez příjmů a nemajetná, Nejvyšší správní soud nemohl při posouzení této žádosti přihlédnout, neboť již nejsou aktuální. Stěžovatelka byla dne 14. 2. 2012 na základě rozhodnutí Městského soudu v Brně podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. Ze sdělení Bc. D. K., vedoucí správního oddělení Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ze dne 15. 2. 2012 pak dále vyplývá, že stěžovatelka by dle svých tvrzení měla být po propuštění z výkonu trestu zaměstnána u JUDr. M. .H, advokáta.

Stěžovatelka na výzvu soudu neprokázala a nedoložila své majetkové poměry, proto její opětovné žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 5. 2012, č. j. 5 As 20/2012 - 31, nevyhověl a jiného advokáta jí neustanovil.

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být stěžovatel  zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Jiří Olšovec, se sídlem Olomoucká 30, Opava, ukončil činnost advokáta, a není veden v seznamu advokátů České advokátní komory, nebyla stěžovatelka ve věci podané kasační stížnosti zastoupena, proto byla výše citovaným usnesením ze dne 21. 5. 2012 současně vyzvána, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložila plnou moc k zastupování. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 5. 2012, lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 14. 6. 2012.

Vzhledem k tomu, že nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. června 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 5 As 20/2012 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies