13 Kss 1/2012 - 70

12. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 12. 6. 2012 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Milana Kyjovského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu předsedy Městského soudu v Praze, proti JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze,

takto :

JUDr. M. N., narozená X,

soudkyně Městského soudu v Praze, se

podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

uznává vinnou

pro skutek spočívající v tom, že do doby podání tohoto návrhu (6. 1. 2012) zapříčinila průtahy v řízení, kdy po vyhlášení rozsudků nerespektovala ustanovení § 129 odst. 2 trestního řádu a nevyhotovila v zákonné lhůtě rozsudky a to ani v prodloužené lhůtě k jejich vyhotovení a v důsledku toho nebylo řízení vedeno v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 trestního řádu, a to v těchto trestních věcech:

1/. sp. zn. 47 T 1/2009 - obž. V. J. a spol., v němž vyhlásila rozsudek dne 18. 3. 2010, lhůta k vyhotovení rozhodnutí jí byla na vlastní žádost prodloužena do 30. 4. 2010, avšak rozsudek nevyhotovila ani po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 17. 3. 2011 sp. zn. 13 Kss 8/2010 a rozsudek vyhotovila až dne 30. 11. 2011, avšak referát ze dne 30. 11. 2011 neobsahoval všechny údaje a rozsudek nemohl být proto rozeslán, takže průtah v této věci je shledán nejméně od 17. 3. 2011 do 6. 1. 2012.

2/. sp. zn. 47 T 15/2006 - obž. L. P., v němž vyhlásila rozsudek dne 15. 6. 2011, lhůta k vyhotovení rozhodnutí jí byla opakovaně prodloužena, naposledy do dne 25. 10. 2011, avšak do podání návrhu, tj. do 6. 1. 2012 rozsudek nebyl vyhotoven, takže průtah v této věci je shledán od 26. 10. 2011 do 6. 1. 2012.

3/. sp. zn. 47 T 14/2009 - obž. Ing. B. S. a spol., v němž rozsudek vyhlásila dne 29. 6. 2011, lhůta k jeho vyhotovení jí byla opakovaně prodlužována naposledy do 31. 10. 2011, avšak rozsudek nevyhotovila a průtah je shledán od 1. 11. 2011 do 6. 1. 2012.

4/. sp. zn. 47 T 2/2011 - obž. D. K., v němž rozsudek vyhlásila dne 16. 9. 2011, lhůta k jeho vyhotovení uplynula 17. 10. 2011, avšak vyhotoven nebyl a průtah v této věci byl zjištěn od 18. 10. 2011 do 6. 1. 2012,

tedy 

zaviněně porušila

povinnosti soudce vyplývající z § 2 odst. 4 tr. řádu, a z § 129 odst. 2 tr. řádu, a

tím spáchala

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a za to se ukládá podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

snížení platu o 25 % na dobu 2 (dvou) roků.

Odůvodnění :

Navrhovatel – předseda Městského soudu v Praze podal u Nejvyššího správního soudu návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze, pro skutek spočívající v tom, že do doby podání tohoto návrhu zapříčinila průtahy v řízení, kdy po vyhlášení rozsudku nerespektovala ustanovení § 129 odst. 2 trestního řádu a nevyhotovila v zákonné lhůtě rozsudek a to ani v prodloužené lhůtě k vyhotovení rozsudku a v důsledku toho není řízení vedeno v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 trestního řádu, a to v těchto trestních věcech:

1/. sp. zn. 47 T 1/2009 - obž. V. J. a spol., kde byl rozsudek vyhlášen dne 18. 3. 2010, lhůta k vyhotovení rozhodnutí byla na žádost předsedkyně senátu prodloužena do 30. 4. 2010, rozsudek nevyhotovila ani po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 17. 3. 2011 sp. zn. Kss 8/2010 a rozsudek byl vyhotoven až dne 30. 11. 2011, v referátu ze dne 30. 11. 2011 k rozeslání rozsudku předsedkyně senátu uvedla chybné údaje ohledně doručování rozhodnutí stranám řízení (nesprávný údaj o vazbě obžalovaného, neúplné údaje ohledně osob, jímž má být rozsudek doručen), tudíž i s ohledem na čerpání dovolené předsedkyní senátu od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012, rozsudek dosud nemohl být rozeslán, ve věci je proto shledáván průtah v řízení nejméně od 17. 3. 2011 do dne podání tohoto návrhu

2/. sp. zn. 47 T 15/2006 - obž. P. Š. a spol., kde byl rozsudek vyhlášen dne 15. 6. 2011, lhůta k vyhotovení rozhodnutí byla opakovaně prodloužena, naposledy do dne 25. 10. 2011, rozhodnutí do současné doby není vyhotoveno. Průtah v řízení je shledáván od 26. 10. 2011 do data podání tohoto návrhu,

3/. sp. zn. 47 T 14/2009 - obž. Ing. B. S. a spol., kde byl rozsudek vyhlášen dne 29. června 2011, lhůta k vyhotovení rozhodnutí byla opakovaně prodloužena, naposledy do 31. 10. 2011, rozsudek do současné doby nebyl vyhotoven, průtah v řízení je shledáván od 1. 11. 2011 do data podání tohoto návrhu,

4/. sp. zn. 47 T 2/2011 - obž. obž. D. K., kde byl rozsudek vyhlášen dne 16. 9. 2011, lhůta k vyhotovení rozhodnutí uplynula dne 17. 10. 2011, žádost o prodloužení lhůty k vyhotovení rozhodnutí podána nebyla a rozsudek do současné doby nebyl vyhotoven, průtah v řízení je shledáván od 18. 10. 2011 do data podání tohoto návrhu,

5/. sp. zn. 47 T 9/2011 - obž. R. D. P., kde byl rozsudek vyhlášen dne 15. 11. 2011, rozsudek do současné doby nebyl vyhotoven, průtah v řízení je shledáván od 6. 12. 2011 do data podání tohoto návrhu,

Ve výše uvedeném skutku spatřoval navrhovatel zaviněné porušení povinností soudce vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 tr. řádu a z ustanovení § 129 odst. 2 tr. řádu, a navrhl, aby bylo soudkyni uloženo kárného opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., snížení platu o 30% na dobu 2 let.

Svůj návrh na zahájení řízení navrhovatel odůvodnil takto: JUDr. M. N. působí ve funkci předsedkyně senátu I. stupně od roku 2004, kdy jí byl přidělen zcela nově otevřený senát. Od roku 2009 je možno konstatovat výhrady k její práci, které po opakovaném bezvýsledném projednání s ní vedly k podání kárného návrhu dne 22. 9. 2009 a dne 13. 11. 2009, v nichž předsedkyni senátu byly vytýkány průtahy v řízení z hlediska ustanovení § 181/3 i § 129/2 tr. řádu. Toto kárné řízení bylo vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 13 Kss 9/2009. Další kárný návrh byl na JUDr. N. podán ze stejných důvodů dne 1. 9. 2010, tento kárný návrh byl veden pod sp. zn. Kss 8/2010 a bylo o něm rozhodnuto dne 17. 3. 2011.

Dne 18. 3. 2010 vyhlásila předsedkyně senátu JUDr. N. ve věci obž. V. J. a spol. rozsudek, přičemž nevyhotovení rozsudku v zákonné lhůtě bylo předmětem kárného řízení již ve věci Kss 8/2010, v níž bylo rozhodnuto dne 17. 3. 2011. Ani po rozhodnutí kárného senátu předsedkyně senátu rozhodnutí nevyhotovila, rozhodnutí bylo dle referátu předsedkyně senátu k rozeslání rozhodnutí vyhotoveno až dne 30. 11. 2011, přičemž s ohledem na faktické chyby v tomto referátu nebyl rozsudek do podání návrhu kanceláří soudu rozeslán. Průtahy v řízení způsobené nerespektováním § 129 odst. 2 písm. b) tr. řádu pak bylo zjištěno i ve věcech 47 T 15/2006, kde byl rozsudek vyhlášen dne 15. 6. 2011, dále ve věci 47 T 14/2009, kde byl rozsudek vyhlášen dne 29. 6. 2011, ve věci 47 T 2/2011, kde byl rozsudek vyhlášen dne 16. 9. 2011 i ve věci 47 T 9/2011, kde byl rozsudek vyhlášen dne 15. 11. 2011, přičemž žádný z těchto rozsudků dosud nebyl vyhotoven a předán kanceláři k rozeslání. Nerespektování lhůty stanovené v § 129/2 tr. řádu vede k průtahům v řízení, k porušování práva na spravedlivý proces především z hlediska rychlosti řízení a ve svém důsledku tak dochází k ohrožování důvěry v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

V roce 2010 i v roce 2011 přitom do senátu 47 T JUDr. N. napadalo shodně pouze 12 trestních věcí, v roce 2010 s celkem 30 obžalovanými, v roce 2011 s celkem 29 obžalovanými a vedle konstatovaných rozsudků v návrhu na kárné řízení, JUDr. N. v roce 2011 vyhlásila rozsudek v dalších devíti věcech a to:

- 47T 10/10 – obž. G. – ze dne 20. 1. 2011 – vyhotoven 18. 2. 2011

- 47T 11/10 – obž. F. – ze dne 23. 3. 2011 – vyhotoven 2. 5. 2011

- 47T 9/10 – obž. M. – ze dne 19. 4. 2011 – vyhotoven 1. 7. 2011

- 47T 6/09 – obž. G. – ze dne 5. 5. 2011 – vyhotoven 7. 7. 2011

- 47T 4/11 – obž. F. – ze dne 12. 5. 2011 – vyhotoven 30. 5. 2011

- 47T 8/10 – obž. M. – ze dne 7. 6. 2011 – vyhotoven 2. 9. 2011

- 47T 16/09 – obž. S. – ze dne 13. 6. 2011 – vyhotoven 18. 8. 2011

- 47T 4/10 – obž. K. – ze dne 28. 6. 2011 – vyhotoven 27. 9. 2011

- 47T 12/10 – A. – ze dne 25. 7. 2011 – vyhotoven 24. 8. 2011

Ke kárnému návrhu se písemně vyjádřila kárně obviněná soudkyně dne 12. 3. 2012.

K věci sp. zn. 47 T 1/2009 – obžalovaný V. J., uvedla, že rozsudek vyhlásila dne 18. 3. 2010, avšak vyhotovovat jej začala (diktovat do kazet) koncem září 2011, a nadiktovala celkem 11 kazet po 90 minutách, poslední 2 kazety odevzdala kanceláři 30. 11. 2011, o čemž byl informován JUDr. Horký. Rozsudek byl přepsán na 135 stran. V průběhu prosince 2011 byly opsány poslední kazety a přepsaný rozsudek začala opravovat, což bylo pracné, protože přepis prováděla brigádnice, která vedle množství chyb některá slova i vynechávala, protože jim nerozuměla. Rozsudek opravila těsně před dovolenou, kterou musela vybrat od 22. 12. 2011, jinak by jí propadla. Z toho důvodu referát nebyl tak po drobný, což napravila v lednu 2012. V uvedené věci bylo žalováno 8 osob a v průběhu devíti hlavních líčení vyslechla 37 svědků. Průtahy v této věci spočívající v nevyhotovení rozsudku ve stanovené lhůtě byly již předmětem kárného návrhu a rozhodnutí kárného senátu pod sp. zn. 13 Kss 8/2010 Nejvyššího správního soudu. V době rozhodování kárného soudu však pracovala na rozsudku ve věci sp. zn. 47 T 2/2009- obžalovaný P. a spol, která byla rovněž předmětem kárného řízení pod sp. zn. 13 Kss 8/2010. V uvedené věci nadiktovala celkem 13 kazet po 90 minutách a postupně je odevzdávala kanceláři. Přepsaný rozsudek obsahuje přes 140 stran. Během května až září 2011 vypracovala osm rozsudků, z nichž nejsložitější byl rozsudek ve věci 47 T 8/2010 dnes již odsouzený M. ze dne 7. 6. 2011 pro rozsáhlou násilnou trestnou činnost včetně vraždy a pokusu vraždy, pro kterou odsouzený vykonává trest doživotí. Tento rozsudek obsahuje 81 stran, šest kazet po 90 minutách. To byly důvody, proč nemohla nadiktovat rozsudek ve věci sp. zn. 47 T 1/2009.

K věci sp. zn. 47 T 15/2006- obžalovaný L. P. uvedla, že vzhledem k tomu, že diktovala shora uvedené rozsudky, časově nezvládla nadiktovat rozsudek v této věci. Rozsudek v této věci bude vzhledem k rozsahu trestné činnosti obsáhlý.

K věci sp. zn. 47 T 14/2009- obžalovaný Ing. B. S. a další tři obžalovaní. Tento rozsudek začala diktovat před třemi týdny (zřejmě před sepisem vyjádření ke kárnému návrhu), dne 12. 3. 2012 odevzdala čtvrtou kazetu po 90 minutách. Ve věci se konalo 12 hlavních líčení a kromě 4 obžalovaných bylo vyslechnuto 22 svědků.

K věci sp. zn. 47 T 2/2011- obžalovaná D. K. uvedla, že protokol o hlavním líčení byl opsán kanceláří až 4. 11. 2011, rozsudek vypracovala 19. 1. 2012 a opravila 27. 1. 2012. Rozsudek byl rozeslán.

K věci sp. zn. 47 T 9/2011- obžalovaný R. D. P. uvedla, že rozsudek byl vyhlášený dne 15. 12. 2011 (nikoliv 15. 11. 2011, jak je uvedeno v návrhu na kárné řízení). Do kanceláře nadiktovaný předala 31. 1. 2012, opravený byl 6. 2. 2012. Poslední den lhůty k vypracování rozsudku byl den 13. 1. 2012.

Kárně obviněná soudkyně ve svém vyjádření uvedla, že poslední návrh na zahájení řízení sepsal JUDr. Horký 3. 1. 2012 a přestože s ním dne 4. 1. 2012 mluvila, nepadlo ani slovo o podaném návrhu. O tom se dozvěděla až ze zápisu porady JUDr. Sváčka se soudcovským sborem, která se konala dne 4. 1. 2012. Má za to, že postup JUDr. Horkého jí nedal možnost nápravy. Dosud je u ní vykonáváno kárné opatření srážkami ze mzdy 25 % a do jeho vykonání zbývá ještě 8 měsíců. Připustila, že její slabostí jsou průtahy při vypracovávání rozhodnutí vyplývající z toho, že nemá v povaze tuto práci odbýt. JUDr. Horký jí sice na požádání prodlouží lhůtu k vypracování rozsudku, avšak omezeně pouze do určité doby. Přitom jiným soudcům prodloužil lhůtu i do jednoho roku. V tomto směru záleží, podle ní, na tom, kdo o prodloužení požádá. Má za to, že JUDr. Horký je vůči ní zaujatý, neustále kontroluje její práci a podává na ni kárné návrhy, kdežto průtahy u jiných soudců řeší domluvou, nebo jejich převedením z agendy I. stupně do odvolací agendy. Dále kárně obviněná soudkyně uvedla, že v justici pracuje 39 roků, vzniklé průtahy ve vypracování rozsudků nedělala úmyslně, jen nestihla všechny rozsudky vypracovat včas. Lituje toho, ráda by ještě několik let v justici pracovala, protože tato práce ji stále zajímá. V závěru svého vyjádření kárně obviněná soudkyně navrhla, aby kárný senát zastavil kárné řízení zahájené návrhem navrhovatele podaným dne 6. 1. 2012 z důvodu výkonu kárného opatření uloženého jí kárným soudem dne 17. 3. 2011 ve věci sp. zn. 13 Kss 8/2010, neboť tímto rozhodnutím byla dostatečně potrestána a kdyby jí JUDr. Horký dal možnost vše napravit, učinila by tak.

Navrhovatel předložil kárnému senátu vytýkané spisy Městského soudu v Praze, z nichž bylo zjištěno:

Ze spisu sp. zn. 47 T 1/09 - obžalovaný V. J. a dalších 7 obžalovaných – že je ve svazku 17 spisu pod č. l. 3349 až 3391 protokol o hlavním líčení ze dne 17. 3. 2010, v němž bylo pokračováno 18. 3. 2010 a při němž byl 18. 3. 2010 vyhlášen rozsudek (sám výrok rozsudku obsahuje téměř 8 stran). Šlo o trestné činy podvodu podle § 209 odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. z. Zvukový záznam přepisu protokolu byl učiněn dne 22. 3. 2010 (č. l. 3391). Protokol o hlasování ze dne 18. 3. 2010 je v obálce na č. l. 3427.

Soud ve věci dále konal, dne 25. 5. 2010 předvolal k výslechu na den 2. 6. 2010 obž. J. k rozhodnutí dle § 71 odst. 4,6 tr. ř. - výslech, k němuž byl obžalovaný eskortován se uskutečnil, na č. l. 3445 – 3448 je usnesení ze dne 2. 6. 2010 o propuštění V. J. z vazby. Proti tomuto usnesení podal Městský státní zástupce stížnost - došla městskému soudu dne 9. 6. 2010.

Na č. l. 3454 je žádost o prodloužení lhůty k napsání rozsudku ze dne 18. 3. 2010 ze dne 1. 4. 2010, s tím, že žádá o prodloužení lhůty do 30. 4. 2010. Předseda městského soudu souhlasil. Na č. l. 3455 je žádost o prodloužení lhůty k napsání rozsudku ze dne 18. 3. 2010 do 31. 5. 2010 – předseda soudu nesouhlasil.

Dne 24. 6. 2010 předložil Městský soud v Praze spis Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o stížnosti státního zástupce, Vrchní soud v Praze rozhodl dne 29. 6. 2010, č. j. 9 To 64/2010-3459 a spis byl vrácen městskému soudu dne 7. 7. 2010.

Ze svazku 18 spisu sp. zn. 47 T 1/09 vyplývá, že originál vypracovaného rozsudku ze dne 18. 3. 2010, č. j. 47 T 1/2009- 3655 je na č. l. 3655 až 3789. Podle referátu na č. l. 3790 ze dne 30. 11. 2011 byl rozsudek nadiktován na kazety č. 1-11, postupně kanceláři předávané, pokyn k přepisu poslední kazety – posledních kazet a referát k doručení rozsudku je ze dne 30. 11. 2011. Referát nebyl úplný. Podle poznámky na této listině ze dne 27. 12. 2011 vedoucí kanceláře čekala na sdělení správných adres od JUDr. N.

Na č. l. 3791 je nový referát JUDr. N. k doručení rozsudku ze dne 12. 1. 2012, vypraven byl 13. 1. 2012.

Ke zjištění ze spisu neměli účastníci připomínky.

Ze spisu sp. zn. 47 T 15/06, že na č. l. 1944 je protokol o hlavním líčení ze dne 15. 6. 2011, při němž byl vyhlášený rozsudek. Na č. l. 1972 je žádost JUDr. N. ze dne 29. 6. 2011 o prodloužení lhůty k napsání rozsudku ze dne 15. 6. 2011 do 31. 8. 2011. Předseda městského soudu souhlasil. Dne 31. 8. 2011 je podána žádost o další prodloužení lhůty do 20. 9. 2011. Předseda soudu souhlasil a do 20. 9. 2011 lhůtu prodloužil.

Na č. l. 1973 je žádost JUDr. N. ze dne 20. 9. 2011 o prodloužení lhůty do 25. 10. 2011. Předseda soudu dne 21. 9. 2011 souhlasil vzhledem k složitosti a rozsahu věci a vyřizování dalších věcí v senátu s tím, že termín je definitivní a konečný.

Podle obsahu spisu rozsudek dosud nebyl vyhotoven.

Ke zjištění ze spisu neměli účastníci připomínky. Podle nich nebyl rozsudek do dne konání ústního jednání v této věci vyhotoven.

Ze spisu sp. zn. 47 T 14/09, že dne 29. 6. 2011 byl u hlavního líčení vyhlášen rozsudek.

Ke zjištění ze spisu neměli účastníci připomínky. Podle obou účastníků žádost o prodloužení lhůty byla podána dne 20. 9. 2011, lhůta byla prodloužena naposledy do 29. 10. 2011, o čemž svědčí i kárně obviněnou předložená kopie žádosti o prodloužení lhůty. Podle údajů obou účastníků ke dni zahájení kárného řízení rozsudek nebyl vyhotoven, vyhotoven byl až 2. 4. 2012, vypraven po opravení chyb byl až 4. 5. 2012.

Ze spisu sp. zn. 47 T 2/2011, že obžaloba byla podána 25. 2. 2011. Hlavní líčení bylo ve dnech 15. 9. 2011 a 16. 9. 2011 a dne 16. 9. 2011 byl vyhlášen rozsudek. Na č. l. 427 je záznam H. D., že zvukový záznam z CD byl přepsán dne 4. 11. 2011. Rozsudek nebyl písemně vyhotoven do dne podání návrhu na kárné řízení (6. 1. 2012), žádost o prodloužení lhůty podána nebyla, lhůta k vyhotovení rozsudku nebyla prodloužena.

Na č. l. 432 až 447 je vyhotovený rozsudek ze dne 16. 9. 2011, podle referátu JUDr. N. na č. l. 448 ze dne 20. 1. 2012 byl předán napsaný rozsudek kanceláři. Z téhož dne 20. 1. 2012 byl referát JUDr. N. k doručení rozsudku, kanceláři došlo 23. 1. 2012, vypraveno bylo 2. 2. 2012.

Ke zjištění ze spisu neměli účastníci připomínky.

Ze spisu sp. zn. 47 T 9/11, že hlavní líčení se uskutečnilo dne 24. 11. 2011, č. l. 319 až 330 spisu, toto bylo odročeno za účelem předvolání svědků na 15. 12. 2011 v 9.30 hodin (č. l. 330 spisu). Protokol o hlavním líčení ze dne 15. 12. 2011 je na č. l. 334 -341, při tomto hlavním líčení byl vynesen rozsudek.

Na č. l. 341 je záznam T. D., že protokol o hlavním líčení byl vypracován na základě zvukového záznamu dne 16. 12. 2011. Na č. l. 356 -369 se nachází písemně vypracovaný rozsudek ze dne 15. 12. 2011, na č. l. 370 je referát JUDr. N. ze dne 31. 1. 2012, že rozhodnutí bylo nadiktováno na kazetu a dále pak na tomtéž listě je referát JUDr. N. s pokynem k doručení rozsudku ze dne 31. 1. 2012, kanceláři referát došel dne 1. 2. 2012 a byl vypraven 16. 2. 2012.

Ke zjištění ze spisu neměli účastníci připomínky.

V průběhu ústního jednání před kárným senátem dne 12. 6. 2012 vzal navrhovatel návrh na kárné řízení pro průtahy ve vyhotovení rozsudku ve věci sp. zn. 47 T 9/11 zpět, protože rozsudek v uvedené věci byl vyhlášen dne 15. 12. 2011, nikoliv 15. 11. 2011, jak uvedla ve zprávě o nenapsaných rozhodnutích vedoucí kanceláře. Tuto věc proto kárný senát dále neprojednával a nerozhodoval o ní.

Kárně obviněná soudkyně nepopřela zjištěné průtahy při vyhotovování rozsudků v návrhem na kárné řízení vytýkaných věcech (mimo věci 47 T 9/2011 o niž navrhovatel návrh omezil), připustila, že její slabinou je nedodržování zákonných lhůt při vyhotovování rozhodnutí. Na svoji omluvu uvedla, že rozsudky v převážně velmi složitých věcech vypracovává velmi podrobně a proto ji zaberou více času. Rozsudky namlouvá na diktafon, přepis provádí kancelář, v jejím případě to byla brigádnice, která nejenže dělala chyby, ale některé části rozsudku, kterým nerozuměla (některým slovům, a to více slovům nebo i větě), vynechala, a proto oprava přepsaných rozhodnutí zabrala kárně obviněné soudkyni více času. Na problémy s přepisováním rozhodnutí si u JUDr. Horkého nestěžovala. Od října 2011 neměla protokolující úřednici, pro její dlouhodobé onemocnění, takže byla závislá na ostatních zaměstnancích kanceláře. Teprve od poloviny května 2012 má protokolující úřednici a s tou je spokojená. Asistenta nemá. Pracovní dobu dodržuje, výkonu práce věnuje velké množství i svého osobního času. V roce 2011 strávila v jednací síni 85 dnů, v roce 2012 zatím 46 dnů. Kárně obviněná soudkyně netvrdila, že by měla přidělených více věcí k projednání a rozhodnutí, než ostatní kolegové na stejném úseku. Má však zato, že JUDr. Horký neřeší její problémy stejně jako problémy některých dalších kolegů. U nich přijal i takové řešení, že je zařadil k výkonu práce z prvostupňové agendy do odvolacích senátů, kdežto jí takové řešení nenabídl. O tom, že by jí měl pomáhat JUDr. Š. nevěděla, nikdo jí to neřekl. Připustila, že se nezúčastňuje pracovních porad soudců, s odůvodněním, že ji na nich JUDr. Horký, místopředseda městského soudu, na nich uráží, což na ni velmi nepříznivě psychicky působí.

Navrhovatel se k námitkám kárně obviněné soudkyně vyjádřil tak, že vedení městského soudu se snažilo kárně obviněné soudkyni a dalšímu soudci, který měl rovněž potíže s dodržováním zákonných lhůt pomoci při vyhotovování rozsudků, pomoci tak, že městský soud zaměstnal od září 2011 bývalého soudce Obvodního soudu pro Prahu 3 JUDr. Š. se záměrem, aby oběma soudcům městského soudu (kárně obviněné soudkyni a JUDr. B.) pomohl připravovat podklady pro rozhodnutí, aby psal koncepty rozhodnutí, čímž by jim práci usnadnil.

Ke konci roku 2011 však průtahy zůstaly, a přetrvávají i v současné době, o čemž svědčí přehled nevyhotovených rozhodnutí k datu 31. 5. 2012. Poukázal na to, že kárně obviněná se pracovních porad soudců nezúčastňuje a proto i komunikace s ní je z tohoto důvodu obtížnější. U Městského soudu v Praze na prvním stupni nejsou minitýmy z toho důvodu, že když některý předseda senátu soudí dva až tři týdny za sebou nějakou složitou, rozsáhlou věc, pak by veškerá jeho další agenda stála, takže platí stále systém vedoucí kanceláře, která rozděluje práci 3 až 4 protokolujícím úřednicím a zapisovatelce, což v tomto případě byla brigádnice. Kárně obviněná soudkyně se nikdy neobrátila na vedení soudu, konkrétně JUDr. Horkého s problémem pozdě vyhotovovaných přepisů rozhodnutí, respektive protokolů o hlavním líčení. Pokud by tak učinila, byly by problémy včas řešeny. Navrhovatel připustil, že někteří soudci z prvostupňové agendy, např. JUDr. B. a JUDr. B1., přešli do odvolacích senátů, protože nebyl problém s jejich zařazením do určitého senátu. Takto se snažil JUDr. Horký řešit situaci i s kárně obviněnou soudkyní, avšak ani jeden odvolací senát nebyl ochoten ji za svého člena přijmout.

Navrhovatel předložil přehled nápadu a vyřizování agendy T za roky 2010 a 2011, z něhož vyplývá, že kárně obviněné v roce 2010 napadlo 13 věcí proti 42 osobám, v tomto roce vyřídila 21 věcí proti 55 osobám, v roce 2011 jí napadlo 12 věcí proti 30 osobám, vyřídila 17 věcí proti 27 osobám. V prvostupňové agendě T pracuje celkem 19 senátů u Městského soudu v Praze, všichni předsedové senátu nemají stejný nápad, přesto z přehledu nevyplývá, že by kárně obviněná soudkyně byla více zatížena napadlými věcmi než ostatní kolegové ve srovnatelné kategorii (což kárně obviněná soudkyně ani netvrdí). Z přehledu nevyhotovených a nevypravených rozhodnutí ve lhůtě k 31. 5. 2012 na trestním úseku Městského soudu v Praze vyplývá, že z celkem 14 těchto rozhodnutí připadá 7 na kárně obviněnou soudkyni.

Navrhovatel podal proti kárně obviněné soudkyni u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného již čtyři návrhy. První návrh ze dne 22. 9. 2009 byl veden u zdejšího soudu pod sp. zn. 13 Kss 9/2009. Druhý návrh na kárné řízení podal navrhovatel dne 13. 11. 2009 a tento návrh byl veden pod sp. zn. 13 Kss 11/2009. Nejvyšší správní soud spojil věci u něj vedené pod. sp. zn. 13 Kss 9/2009 a 13 Kss 11/2009 ke společnému projednání a rozhodnutím ze dne 14. 4. 2010, č. j. 13 Kss 9/2009-88, uznal kárně obviněnou soudkyni vinnou, že jako soudkyně Městského soudu v Praze v průběhu roku 2008 a 2009 až do 11. 9. 2009 zapříčinila průtahy nerespektováním zákonné lhůty pro vyhotovení rozhodnutí uvedené v § 129 odst. 2 i za použití § 138 trestního řádu ve věcech ve výroku uvedeného rozhodnutí uvedených, a dále, že v průběhu roku 2008 a 2009 až do 11. 9. 2009 zapříčinila průtahy nerespektováním zejména § 181 odst. 3 trestního řádu a neučinila úkony směřující ke skončení věcí, ani nepožádala o prodloužení lhůty k úkonu podle § 181 odst. 3 trestního řádu ve věcech ve výroku uvedeného rozhodnutí uvedených, a konečně, že ve věci 47 T 4/2009 chybně vyznačila právní moc usnesení ze dne 24. 3. 2009 o ponechání obžalovaného ve vazbě tak, že místo data 21. 4. 2009 uvedla datum 28. 4. 2009 a poté znovu podle § 71 odst. 4, 6 trestního řádu rozhodla o ponechání obžalovaného ve vazbě až dne 28. 7. 2009, tedy již po lhůtě uvedené v § 71 odst. 4 trestního řádu, v důsledku čehož musel být obžalovaný propuštěn z vazby, čímž se dopustila kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bylo jí uloženo kárné opatření snížení platu o 15 % na dobu 4 (čtyř) měsíců. Toto kárné opatření je již vykonáno. Třetí návrh na zahájení kárného řízení podal navrhovatel dne 2. 9. 2010 a věc byla u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 13 Kss 8/2010.

Rozhodnutím ze dne 17. 3. 2011 č. j. 13 Kss 8/2010-87 byla kárně obviněná soudkyně jednak uznána vinnou kárným obviněním, jednak byla dalšího kárného obvinění zproštěna. Uznána vinnou byla, že v období po rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců sp. zn. 13 Kss 9/2009 ze dne 14. 4. 2010, které nabylo právní moci dne 14. 4. 2010 do dne ukončení prověrky ke dni 30. 8. 2010 v jejím senátě 47 T Městského soudu v Praze, nerespektovala zákonnou lhůtu pro vyhotovení rozhodnutí uvedenou v ustanovení § 129 odst. 2 písm. b) tr. řádu ( i za použití § 138 trestního řádu pokud jde o vyhotovování usnesení) a zavinila tak v trestních věcech ve výroku uvedených průtahy v řízení, a dále, že ve věci sp. zn. 47 T 10/2009 vyhlásila rozsudek 15. 12. 2009, lhůta k jeho vyhotovení byla prodloužena do 21. ledna 2010, rozsudek, přestože šlo o vazební věc, byl vyhotoven až 22. 6. 2010, usnesení o vazbě ohledně obžalovaného M. Š. ze dne 4. 2. 2010 bylo vypracováno až 23. 4. 2010 a usnesení o vazbě ohledně obžalovaného P. H. ze dne 19. 3. 2010 bylo vypracováno až 23. 4. 2010, a v důsledku toho musel Vrchní soud v Praze svými usneseními sp. zn. 5 To 59/2010 a 5 To 60/2010, obě ze dne 25. 6. 2010 sám rozhodnout o propuštění z vazby obžalovaných M. Š. a P. H. na svobodu, i když v případě obou obžalovaných Vrchní soud v Praze konstatoval i nadále existenci vazebních důvodů, a jediným důvodem pro propuštění jmenovaných z vazby byly průtahy řízení, a konečně, že ve věci 47 T 4/2010 přestože obžaloba napadla dne 27. 4. 2010, byla věc ke dni 30. 8. 2010 bez úkonu a bez žádosti dle § 181 odst. 3 tr. řádu o prodloužení lhůty k prvnímu úkonu, a také, že ve věci 47 T 5/2010 přestože obžaloba napadla dne 14. 5. 2010, ke dni 30. 8. 2010 byla věc bez úkonu a bez žádosti dle § 181 odst. 3 tr. řádu o prodloužení lhůty k prvnímu úkonu, čímž zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování a tím se dopustila kárného provinění za které jí bylo uloženo kárné opatření snížení platu o25 % na dobu 18 (osmnáct) měsíců. Toto kárné  opatření není dosud vykonáno.

Dne 6. 1. 2012 podal navrhovatel proti kárně obviněné soudkyni další návrh na kárné řízení, který je veden pod sp. zn 13 Kss 1/2012.Ze spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 13 Kss 8/2010 vyplývá, že kárně obviněná byla rozhodnutím ze dne 17. 3. 2011, č. j. 13 Kss 8/2010-87, uznána vinnou tím, že mimo jiné ve věci 47 T 1/2009 měla průtah ve vyhotovení rozsudku od 18. 5. 2010 do 30. 8. 2010. Dne 30. 8. 2010 byla skončena prověrka spisů a do toho dne rozsudek ze dne 18. 3. 2010 nebyl vyhotoven.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 141/1991 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.

Podle § 129 odst. 2 písm. b) trestního řádu jestliže nebyl rozsudek písemně vyhotoven již v poradě, předseda senátu nebo jím pověřený soudce, který byl členem senátu, jej vyhotoví a předá k doručení v řízení před krajskými soudy jako soudy prvního stupně, vrchními soudy a před Nejvyšším soudem ve vazebních věcech do deseti pracovních dnů a v ostatních věcech do dvaceti pracovních dnů. Výjimky z těchto lhůt povoluje na žádost předsedy senátu nebo soudce vyhotovujícího rozsudek ze závažných důvodů, zejména s ohledem na rozsáhlost a složitost věci, v jednotlivých věcech předseda soudu. Prodlouží-li lhůtu o více jak dalších dvacet pracovních dnů, písemně zdůvodní, proč nebylo možné stanovit lhůtu kratší. Jinak postupuje podle odstavce 3.

Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že kárně obviněná soudkyně ve věcech uvedených v návrhu na zahájení kárného řízení pod sp. zn. 47 T 1/2009, 47 T 15/2006, 47 T 14/2009 a 47 T 2/2011 výše uvedená ustanovení trestního řádu nedodržela, naopak, závažným způsobe, dlouhodobými průtahy, je porušila. Ve věci sp. zn. 47 T 1/2009 rozsudek vyhlásila dne 18. 3. 2010, rozsudek v zákonné lhůtě nevyhotovila a neučinila tak ani v jí prodloužené lhůtě předsedou městským soudem, a přestože nevyhotovení tohoto rozsudku bylo již předmětem kárného řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 13 Kss 8/2010, za nějž spolu s dalšími pochybeními v jiných spisech, byla uznána vinnou kárným proviněním a bylo jí uloženo kárné opatření, po pravomocném rozhodnutí v uvedené věci dne 17. 3. 2011, neučinila nic, aby toto rozhodnutí urychleně vyhotovila. Sama připustila, že začala diktovat tento rozsudek do kazet až koncem září 2011 a poslední kazety odevzdala do kanceláře 30. 11. 2011 (rozsudek byl nakonec vypraven až 13. 1. 2012). Tento postup odůvodňovala tím, že psala jiné rozsudky, neboť během května až září 2011 vypracovala 8 rozsudků. To znamená, že vypracovávala i rozsudky, které vyhlásila později než ve věci sp. zn. 47 T 1/2009. Ve věci sp. zn. 47 T 15/2006 rozsudek vyhlásila dne 15. 6. 2011, rozsudek v zákonné lhůtě nevyhotovila a neučinila tak ani v jí prodloužené lhůtě předsedou městským soudem a rozsudek nebyl vyhotoven ke dni zahájení kárného řízení 6. 1. 2012 (a nebyl vyhotoven ani ke dni ústního jednání v této kárné věci, to je 12. 6. 2012). Ve věci sp. zn. 47 T 14/2009 vyhlásila rozsudek 29. 6. 2011, rozsudek v zákonné lhůtě nevyhotovila a neučinila tak ani v jí prodloužené lhůtě předsedou městským soudem a rozsudek nebyl vyhotoven ke dni zahájení kárného řízení 6. 1. 2012 (vyhotoven byl až 2. 4. 2012 a vypraven po opravení chyb byl až 4. 5. 2012). Ve věci sp. zn. 47 T 2/2011 byl vyhlášen rozsudek dne 16. 9. 2011, v tomto případě bylo prokázáno tvrzení kárně obviněné soudkyně, že protokol o hlavním líčení byl přepsán z CD až dne 4. 11. 2011, rozsudek nebyl písemně vyhotoven do dne podání návrhu na kárné řízení (6. 1. 2012), žádost o prodloužení lhůty podána nebyla, lhůta k vyhotovení rozsudku nebyla prodloužena (rozsudek byl vypraven až 2. 2. 2012).

Výše uvedenými značnými průtahy kárně obviněná soudkyně naplnila skutkovou podstatu kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů, podle něhož kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Ve věci sp. zn. 47 T 1/2009 ve které již průtahy ve vyhotovování rozsudku ze dne 18. 3. 2010 byly předmětem kárného řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 13 Kss 8/2010, za něž spolu s dalšími pochybeními v jiných spisech, byla uznána vinnou kárným proviněním, se pokračováním průtahů ve vypracování rozsudku po 17. 3. 2011, po právní moci rozhodnutí ve věci kárného řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 13 Kss 8/2010, dopustila spolu s průtahy v dalších třech výše uvedených spisech dalšího kárného provinění. Obrana kárně obviněné soudkyně, že rozsudky vypracovává velmi podrobně a proto nestíhá dodržet zákonnou lhůtu nemůže obstát. Je totiž na ní, aby si práci zorganizovala tak, aby zákonné lhůty dodržela. Kárný senát uznává, že kárně obviněná je zařazena rozvrhem práce Městského soudu v Praze k výkonu velmi náročného souzení, k řešení složitých a rozsáhlých trestních věcí, tomu je však přizpůsoben i počet jí napadlých věcí ročně, stejně jako u jiných kolegů na srovnatelném úseku, kteří úkoly na ně kladené zvládají bez průtahů. Ke složitosti a rozsáhlosti případů řešených kárně obviněnou soudkyní přihlížel i navrhovatel, který jí jako předseda soudu o přiměřenou dobu prodlužoval lhůtu k vyhotovení rozsudků, pokud o prodloužení lhůty požádala. Kárně obviněná soudkyně ani prodlouženou lhůtu nedodržela.

Podle § 88 odst. 1 zákona o soudech a soudcích za kárné provinění podle § 87 odst. 1 lze uložit soudci podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření:

a) důtku,

b) snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let,

c) odvolání z funkce předsedy senátu,

d) odvolání z funkce soudce.

Při úvaze jaké kárné opatření za zjištěné kárné provinění kárně obviněné soudkyni uložit, přihlížel kárný senát k závažnosti kárného provinění kárně obviněné soudkyně, k tomu, že byla již dvakrát zdejším soudem pro průtahy uznána vinnou kárným proviněním a bylo jí uloženo kárné opatření, a k postoji navrhovatele.

Navrhovatel, přestože podal v daném případě u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného již čtvrtý návrh na zahájení kárného řízení proti kárně obviněné soudkyni pro průtahy v řízení, a přestože kárně obviněná soudkyně byla na základě jeho návrhů zdejším soudem již dvakrát pravomocně uznána vinnou kárným proviněním a bylo jí uloženo kárné opatření pro průtahy, v posledním návrhu nyní projednávaném navrhl uložení kárného opatření snížení platu o 30% na dobu dvou roků, nikoliv odvolání z funkce soudce. Na tomto návrhu setrval i u ústního jednání v této věci a odůvodnil ho tím, že kárně obviněné soudkyni nelze upřít snahu vyřizovat jí přidělené věci zodpovědně, že provedenou prověrkou z hlediska bezprůtahovosti práce v jejím senátě s výjimkou kárným návrhem vytýkaných průtahů ve vyhotovování rozhodnutí, při nařizování hlavních líčení v návaznosti jednotlivých úkonů trestního řízení v jí vyřizovaných věcech průtahy nebyly shledány. Při zvažování návrhu kárného opatření bral v potaz i předcházející kárná řízení.

Přesto má za to, že navržené kárné opatření je přiměřené. I když kárný senát není návrhem navrhovatele na uložení kárného opatření vázán (§ 9 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb.), nemohl k němu nepřihlížet. Předseda a místopředsedové krajského soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu krajského soudu. Úkolem státní správy soudů je vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených na řádné plnění úkolů soudům svěřených. I když porušení povinností kárně obviněnou soudkyní je závažné a i když vzhledem k jejím předcházejícím kárným postihům by mohlo přicházet v úvahu i uložení kárného opatření odvolání z funkce soudce, kárný senát vychází z toho, že navrhovatel po zvážení všech skutečností má zájem na dalším výkonu funkce kárně obviněné soudkyně u městského soudu. Tento jeho zájem kárný senát respektoval, neboť také není vyloučeno, že dosavadní kárná řízení u ní povedou k tomu, že práci ve svém senátu bude organizovat tak, aby k dalším průtahům již nedocházelo. Při zvažování jaké kárné opatření kárně obviněné soudkyni uložit, má kárný senát za to, že přichází v úvahu kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích, podle něhož lze uložit soudci snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let.

Bral přitom v úvahu předchozí kárná odsouzení Nejvyšším správním soudem jako soudem kárným, u nichž nedošlo k jejich zahlazení ve smyslu § 24 zákona č. 7/2002 Sb. Bral také v úvahu, že uložené kárné opatření snížení platu o 25 % na dobu 18 (osmnáct) měsíců rozhodnutím Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodnutím ze dne 17. 3. 2011, č. j. 13 Kss 8/2010-87, není dosud vykonáno. Bylo tedy třeba posoudit, zda je kárně obviněné soudkyni možno uložit za nově zjištěné a prokázané kárné opatření další kárné opatření – snížení platu, když předchozí pravomocné rozhodní o uložení kárného opatření není ještě vykonáno.

Zákon č. 7/2002 Sb., obsahuje § 88 odst. 4, podle něhož za více kárných provinění téhož soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, projednaných ve společném řízení, se uloží kárné opatření podle ustanovení vztahujícího se na kárné provinění nejpřísněji postižitelné. Toto ustanovení se vztahuje na ukládání kárného opatření za kárná provinění projednaná ve společném řízení. O takový případ v dané věci nejde. Jiné ustanovení, podle kterého by mohlo být v daném případě postupováno, zákon č. 7/2002 Sb. neobsahuje. Podle § 25 téhož zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu. Nikoliv tedy trestního zákoníku. Ustanovení trestního zákoníku o ukládání úhrnného nebo souhrnného trestu nelze v kárném řízení přiměřeně použít.

Kárný senát má za to, že zákon č. 7/2002 Sb., ani trestní řád nevylučují uložení kárného opatření snížení platu ani v případě, není-li předchozí pravomocně uložené kárné opatření v po době snížení platu dosud vykonáno. Podle § 88 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, kárné opatření podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b) a c) se vůči kárně postiženému soudci nebo předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření. To znamená, že do vykonání předchozího kárného opatření budou vykonávána obě kárná opatření současně. Kárný senát proto uložil kárně obviněné soudkyni za prokázané kárné provinění spočívající v průtazích přesně uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, jímž ji uznal vinnou, kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích – snížení platu o 25% na dobu 2 (dvou) roků.

Poučení : Proti rozhodnutí v kárném řízení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. června 2012

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. 13 Kss 1/2012 - 70, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies