4 As 22/2012 - 21

19. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Magistrát města Kladna, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2012, č. j. 8 Ca 119/2008 - 170,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 1. 2012, č. j. 8 Ca 119/2008 - 170, odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2003, č. j. Výst.2688/2003-Ka-330, jímž byla zamítnuta žádost žalobce a J. P., mladšího, o povolení vstupu na pozemek souseda v souvislosti s provedením fasády rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 836, B. u., D. K. V odůvodnění usnesení Městský soud v Praze uvedl, že žalobce brojí proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a žaloba není ve správním soudnictví projednatelná. Soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítl jako nepřípustnou.

V kasační stížnosti proti tomuto usnesení žalobce (dále jen „stěžovatel“) namítal zdlouhavost vyřizování věci soudem, usnesení označil za zmatečné a nezákonné a žádal, aby byla JUDr. Slavomíru Novákovi odebrána možnost rozhodovat v soudních sporech.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 2. 2012, č. j. 4 As 22/2012 - 7, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení a poučil jej o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Nejvyšší správní soud současně usnesením ze dne 27. 2. 2012, č. j. 4 As 22/2012 - 10, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o této kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě soudu předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. V odůvodnění soud poukázal na to, že JUDr. Vladimír Nedvěd, advokát, jemuž stěžovatel udělil plnou moc k zastupování dne 28. 3. 2007, podáním ze dne 30. 11. 2011 sdělil Městskému soudu v Praze, že stěžovatele po vzájemné dohodě v této právní věci již nezastupuje. Nejvyšší správní soud rovněž informoval stěžovatele o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem.

Obě uvedená usnesení Nejvyššího správního soudu byla stěžovateli doručena společně s poučením o složení senátu dne 6. 3. 2012 vhozením do domovní schránky. Stěžovatel na to reagoval podáním ze dne 9. 3. 2012, v němž potvrdil doručení usnesení, namítl podjatost soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally a konstatoval, že žádný poplatek neuhradí, neboť kasační stížnost je od poplatku osvobozena ze zákona.

Usnesením ze dne 3. 5. 2012, č. j. Nao 20/2012 - 16, jiný senát Nejvyššího správního soudu vyslovil, že soudci JUDr. Marie Turková, JUDr. Dagmar Nygrínová a JUDr. Jiří Palla nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší správní soud nerozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť z obsahu spisu Městského soudu v Praze v této věci zjistil, že stěžovatel byl opakovaně od soudních poplatků osvobozen a podle § 36 odst. 3 s. ř. s. se přiznané osvobození vztahuje i na řízení o kasační stížnosti.

Na výzvu k předložení plné moci stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později nijak nereagoval, byť si musel být vědom toho, že JUDr. Vladimír Nedvěd, advokát, jej již nezastupuje. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s., podle kterého stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel nedoložil, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání, a na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Stěžovatel ani nevyužil možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 119/2008 - 170, ze dne 24. 1. 2012, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 4 As 22/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies