4 Azs 15/2012 - 31

28. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: R. O., zast. JUDr. Richardem Polmou, advokátem, se sídlem Křížkovy schody 67, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2012, č. j. 45 Az 13/2011 – 18,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatele se nepřiznává odměna za zastupování v  řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 2. 2012, č. j. 45 Az 13/2011 – 18, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2011, č. j. OAM-339/LE-BE02-ZA14-2011, jímž byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost, v níž namítal nezákonnost rozsudku krajského soudu a požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Žádost odůvodnil tím, že v současnosti nemá žádné příjmy a v zařízení pro zajištění cizinců pro něj neexistuje způsob, jak si finanční prostředky opatřit. Nemá majetek větší ceny, je omezen na svobodě a nedisponuje finančními prostředky. Ke kasační stížnosti stěžovatel přiložil formulář „Potvrzení o osobních majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“ ze dne 12. 3. 2012, v němž uvedl, že nemá žádné příjmy ani majetek (všechny kolonky formuláře týkající se jeho majetku a příjmů proškrtal).

Nejvyšší správní soud návrhu stěžovatele - s ohledem na shora uvedené majetkové poměry stěžovatele a na zákonný požadavek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. – vyhověl. Usnesením ze dne 20. 3. 2012, č. j. 4 Azs 15/2012 – 21, mu ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupce JUDr. Richarda Polmu, advokáta, a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného zástupce doplnil kasační stížnost o vymezení důvodů (§ 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní), pro které výše uvedený rozsudek napadá, a dále o údaj, kdy mu byl rozsudek doručen.

Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo dle údajů na doručence zástupci stěžovatele doručeno dne 28. 3. 2012, kdy mu bylo vloženo do  domovní schránky (podle § 50 odst. 1 o. s. ř., nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do  domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti).

Zástupce stěžovatele však ve stanovené lhůtě na výzvu k doplnění kasační stížnosti nereagoval, a proto jej Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 14. 5. 2012, č. j. 4 Azs 15/2012 - 26, opětovně vyzval, aby kasační stížnost doplnil, anebo Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, jaké důvody mu brání v tomto postupu, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení této výzvy. Nejvyšší správní soud zároveň zástupce stěžovatele poučil, že nebude-li podání v této lhůtě doplněno (aniž by soudu byly sděleny důvody, které tomu brání) a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5, § 106 odst. 3 s. ř. s.). Tento přípis byl zástupci stěžovatele doručen dne 16. 5. 2012, opět vhozením do  domovní schránky, jak vyplývá ze záznamů pošty na příslušné doručence.

Dne 11. 6. 2012 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis zástupce stěžovatele ze dne 7. 6. 2012 nadepsaný jako „Věc: odůvodnění kasační stížnosti R. O.“. Zástupce stěžovatele v něm uvádí, že obdržel rozhodnutí o ustanovení zástupcem stěžovatele. Obratem písemně stěžovatele vyzval k zaslání materiálů a dalších informací ohledně jeho případu, aby mohl zpracovat odůvodnění kasační stížnosti. Dopis se však vrátil ze Zařízení pro zjištění cizinců Bělá – Jezová s tím, že stěžovatel byl propuštěn ze záchytného střediska a není známa jeho adresa. Zástupce stěžovatel dále uvedl, že nemá dostatečné informace ohledně tohoto případu, neboť se nemůže spojit s panem O. a nemůže tedy zpracovat odůvodnění jeho kasační stížnosti. Požádal o zaslání instrukcí jak má v této věci postupovat, či o zproštění ustanovení zástupcem. K tomuto přípisu zástupce stěžovatele přiložil zmíněný dopis ze dne 28. 5. 2012, v němž stěžovatele informoval, že mu byl ustanoven zástupcem a mimo jiné mu rovněž sdělil, že je připraven zpracovat odůvodnění kasační stížnosti.

Z obsahu a data přípisu zástupce stěžovatele ze dne 7. 6. 2012, předaného k poštovní přepravě dne 8. 6. 2012, je zřejmé, že kasační stížnost nebyla doplněna ani v prodloužené 14 - ti denní lhůtě (jak již bylo výše uvedeno, zástupci stěžovatele byl přípis s opakovanou výzvou k doplnění kasační stížnosti doručen dne 16. 5. 2012 a lhůta k doplnění kasační stížnosti tak uplynula dne 30. 5. 2012). Na výzvu k doplnění kasační stížnosti tedy nebylo reagováno, kasační stížnost nadále nesplňuje náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle třetího odstavce téhož ustanovení, nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o jeden měsíc na včasnou žádost stěžovatele. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V posuzované věci Nejvyšší správní soud jednoměsíční lhůtu k doplnění kasační stížnosti prodloužil o 14 dní, jak však vyplývá z výše uvedeného, zástupce stěžovatele kasační stížnost nedoplnil ani v této prodloužené lhůtě, která uplynula dne 30. 5. 2012. Zástupce stěžovatele přitom byl poučen, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, vystavuje se odmítnutí kasační stížnosti. Zástupce stěžovatele však zmíněným přípisem ze dne 7. 6. 2012, který byl podán na poštu dne 8. 6. 2012 a doručen Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 6. 2012, tedy po uplynutí lhůty stanovené k doplnění kasační stížnosti, pouze sdělil, že pro nemožnost kontaktu se stěžovatelem a pro chybějící podklady nemůže zpracovat odůvodnění kasační stížnosti.

Z výše uvedeného plyne, že kasační stížnost zůstala neurčitá a nekonkrétní. V kasační stížnosti stěžovatel nevznáší žádné konkrétní výhrady vůči rozsudku krajského soudu. Z textu kasační stížnosti tak není poznatelné, v čem stěžovatel spatřuje nezákonnost či nesprávnost napadeného rozsudku krajského soudu, resp. jaká pochybení krajskému soudu vytýká.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 – 40, publ. pod č. 6/2003 Sb. NSS).

Tak tomu je i v posuzované věci. Stěžovatel neuvedl nic konkrétního proti postupu či rozsudku krajského soudu, neuvádí, jakých pochybení se soud dopustil (ať již ve smyslu vad řízení, či v právním závěru). Stěžovatelovy výtky se pohybují toliko v rovině obecné (obecné a blíže ničím nezdůvodněné konstatování o nezákonnosti).

Takto formulovanou kasační stížnost považuje Nejvyšší správní soud za nedostačující ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s. se zřetelem k § 103 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel byl řádně vyzván k odstranění vytýkaných vad kasační stížnosti a byl současně poučen o následcích nerespektování této výzvy. Vytýkané vady stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani po jejím prodloužení neodstranil. Vzhledem k tomu, že potřebné údaje nebyly stěžovatelem doplněny přičemž s ohledem na sdělení zástupce stěžovatele, že zpracování důvodů kasační stížnosti je vyloučené pro chybějící kontakt se stěžovatelem, nebyly splněny podmínky § 106 odst. 1 s. ř. s. pro projednání kasační stížnosti.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout, neboť nebyla ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Ustanovenému zástupci stěžovatele Nejvyšší správní soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť ve věci neučinil žádný úkon ve smyslu § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif); pouhé formální převzetí zastupování stěžovatele a zaslání jednoho přípisu stěžovateli a Nejvyššímu správnímu soudu nelze za takovýto úkon považovat.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. 4 Azs 15/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies