4 Azs 18/2012 - 15

28. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: S. M., zast. Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 64 Az 95/2008 - 76,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalovaný rozhodnutím ze dne 16. 12. 2008, č. j. OAM-838/VL-07-08-2008, zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 64 Az 95/2008 - 76, bylo toto rozhodnutí žalovaného zrušeno pro vady řízení a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Dne 23. 3. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“), která byla dodána do jeho  datové schránky téhož dne a která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 64 Az 95/2008 – 76.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci byla zásilka určená do vlastních rukou stěžovatele, obsahující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 64 Az 95/2008 - 76, doručena stěžovateli do vlastních rukou soudním doručovatelem (§ 64 s. ř. s., § 45 odst. 1 a § 50f odst. 3 občanského soudního řádu) dne 5. 3. 2012. Tato skutečnost vyplývá z doručenky založené na č. l. 81 spisu krajského soudu. Doručení písemnosti při soudním úkonu má přitom podle § 64 s. ř. s. a § 45 odst. 2 občanského soudního řádu přednost před jejím doručením prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či před jiným způsobem doručení. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 64 Az 95/2008 - 76, byl tedy stěžovateli doručen v souladu se zákonem.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v pondělí dne 5. 3. 2012. Lhůta pro podání kasační stížnosti proto počala běžet v úterý dne 6. 3. 2012. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tedy v dané věci připadlo na pondělí dne 19. 3. 2012. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 19. 3. 2012, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla sepsána stěžovatelem až dne 22. 3. 2012 a dodána do datové schránky Nejvyššího správního soudu dne 23. 3. 2012, jak vyplývá z identifikátoru elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu založeného na č. l. 4 a 5 spisu Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti přitom nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. 4 Azs 18/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies