4 As 34/2012 - 25

04. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: S. K., zast. Mgr. Kamilem Tvarůžkou, advokátem, se sídlem Českobratrská 2227/7, Ostrava, proti žalovanému: soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, Klatovy, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 3. 2012, č. j. 30 A 10/2012 - 15,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 3. 2012, č. j. 30 A 10/2012 – 15, kterým byla podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta jeho žaloba proti exekučnímu příkazu vydaného žalovaným dne 10. 2. 2012, pod č. j. 120 EX 1224/12-11.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel včasnou kasační stížnost. Protože je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s jejím podáním, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 6. 2012, č. j. 4 As 34/2012 – 20, vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho zástupce, aby ve lhůtě do 5 dnů zaplatil soudní poplatek, jinak že bude řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Podle Nejvyššího správního soudu bylo předmětné usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku, doručeno jeho zástupci v úterý 26. 6. 2012, kdy si zásilku osobně převzal, jak vyplývá z doručenky založené na č. l. 21 spisu. Ke skutečnosti, že výzvu k zaplacení soudního poplatku soud zaslal pouze zástupci stěžovatele, srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 2 Afs 187/2004 - 69, publikovaný pod č. 726/2005 Sb. NSS, podle něhož „povinnost zaplatit soudní poplatek plyne z procesního postavení účastníka řízení, který činí úkon poplatku podléhající. Zaplacení soudního poplatku ovšem není úkonem, který má osobně vykonat účastník řízení; je-li účastník řízení zastoupen, výzva k zaplacení soudního poplatku se proto doručuje podle § 42 odst. 2 s. ř. s. pouze jeho zástupci. Za stávající úpravy správního soudnictví není tímto postupem omezen přístup k soudu.“. Soudem stanovená pětidenní lhůta pro zaplacení soudního poplatku tudíž počala běžet ve středu 27. 6. 2012 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a měla skončit v neděli 1. 7. 2012. V takovém případě je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 2. 7. 2012 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud uvádí, že do tohoto dne měl být soudní poplatek zaplacen. Stěžovatel však nijak ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagoval. Přitom ani ke dni 3. 7. 2012 nebyl soudní poplatek zaplacen (srov. sdělení účtárny ze dne 4. 7. 2012 na č. l. 23 spisu).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek, rozhodl soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Protože řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Ve stejný den, kdy bylo toto usnesení vydáno, stěžovatel zaslal soudní poplatek na účet soudu, což se Nejvyšší správní soud dozvěděl ze sdělení své účtárny až dne 9. 7. 2012. Jelikož byl tedy soudní poplatek zaplacen dříve, než toto usnesení o zastavení řízení o kasační stížnosti nabylo právní moci, přistoupí Nejvyšší správní soud poté, co nabude právní moci, k jeho zrušení postupem podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 4 As 34/2012 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies