2 Afs 40/2012 - 20

25. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: RP Solar, s. r. o., se sídlem Moravní nábřeží 1208, Uherské Hradiště, zast. JUDr. Radkem Židlíkem, advokátem se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, za účasti osoby zúčastněné na řízení: E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. JUDr. Vojtěchem Augustinem, advokátem se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 12. 2011, č. j. 6140/11-1200, a ze dne 19. 12. 2011, č. j. 6532/11-1200, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2012, č. j. 10 Af 299/2011 – 111,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti výše uvedeným rozhodnutím žalovaného.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné i zaplacení soudního poplatku.

Podle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o soudních poplatcích“) se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků, který je uveden v příloze k tomuto zákonu. V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) tohoto zákona vzniká poplatková povinnost s podáním kasační stížnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Není-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)].

Vzhledem k tomu, že v této věci nebyl poplatek zaplacen s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 23. 5. 2012, č. j. 2 Afs 40/2012 – 9, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení usnesení stěžovateli, tedy pondělí 4. 6. 2012; poslední den lhůty tak připadal na pondělí 11. 6. 2012. Dne 6. 6. 2012 stěžovatel zdejšímu soudu sdělil, že poplatek nezaplatí, neboť již nemá zájem na pokračování řízení o kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel setrval na tomto svém stanovisku a do dnešního  dne předmětný poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2012, sp. zn. 2 Afs 40/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies