7 As 98/2012 - 10

19. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele: P. Č., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2012, č. j. 3 Na 105/2012 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2012, č. j. 3 Na 105/2012 - 21, byl odmítnut návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel (dále jen „stěžovatel) domáhal, aby bylo České poště, s. p. přikázáno, aby se do doby rozhodnutí soudu o žalobě zdržela vracení jakékoli soudní písemnosti vypravené Krajským soudem v Českých Budějovicích a určené stěžovateli k dodání na adrese X v době před uplynutím deseti kalendářních dnů od připravení k vyzvednutí.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost s tím, že namítal, že mu bylo odepřeno právo na procesní prostředek předběžné ochrany, upřeno právo na opravný prostředek, dále, že byla překročena lhůta pro rozhodnutí o návrhu, že napadené usnesení bylo nedostatečně odůvodněno a obsahovalo nesprávné poučení o opravném prostředku. K přípustnosti kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že rozhodnutí, kterým byl odmítnut návrh, není ze své povahy dočasné, nýbrž konečné. Dočasnost implicitně definuje ust. § 38 odst. 4 s. ř. s. Takové účinky má tedy jen pozitivní rozhodnutí, nikoli negativní.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze přípustná kasační stížnost může být soudem meritorně projednána.

Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní, tj. přechodné, úpravě poměrů účastníků, a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Rozhodnutí o předběžném opatření tak má pouze omezenou dobu trvání, neboť není-li zrušeno soudem, zaniká ex lege vydáním meritorního rozhodnutí. Dočasnou povahu má ovšem i rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Soud jím totiž nijak nepředjímá postup při rozhodování o věci samé. Odmítnutím návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodováno jen o tom, že soud neupraví poměrů účastníků podobu trvání soudního řízení, tedy dočasně. Napadené usnesení, kterým byl odmítnut návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření, je proto rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné a proti takovému rozhodnutí není podle ust. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost přípustná. Ke stejnému právnímu závěru dospěl Nejvyšší správní soud i v usnesení ze dne 28. 1. 2004, č. j. 1 Ans 2/2003 - 35, publikovaném pod č. 762/2006 Sb. NSS, dostupném též na www.nssoud.cz, podle kterého „rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.“ Nejvyšší správní soud v dané věci neshledal důvod odchýlit se od této judikatury. O nepřípustnosti opravných prostředků byl přitom stěžovatel také v napadeném  usnesení řádně poučen.

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud postupem podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost stěžovatele jako nepřípustnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 7 As 98/2012 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies