1 Afs 47/2012 - 33

14. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marií Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2009, č. j. 13045/09-1500-505589, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2012, č. j. 15 Af 2/2010 - 37,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Podáním ze dne 16. 4. 2012 doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 18. 4. 2012 podal JUDr. Pavel Rejman za žalobce kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu.

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve přípisem ze dne 30. 4. 2012 žalobce (dále též „stěžovatel“) upozornil, že dosud nebyl zaplacen soudní poplatek za kasační stížnost a vyzval ho k předložení originálu plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti

[3]

Následně bylo dne 14. 5. 2012 Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání advokáta JUDr. Pavla Rejmana učiněné ve prospěch žalobce označené jako „zpětvzetí kasační stížnosti do rozsudku ze dne 21. 3. 2012, č. j. 15 Af 2/2010-37.“

[4]

Kasační soud poté usnesením ze dne 18. 5. 2012, č. j 1 Afs 47/2012 – 22, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení doložil soudu plnou moc, již udělil advokátovi JUDr. Pavlu Rejmanovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti a aby v téže lhůtě zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele poučil o následcích, pokud tomuto usnesení nevyhoví. Při doručování zásilky stěžovatel nebyl zastižen a zásilka byla vložena do jeho domovní schránky dne 25. 5. 2012. Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek nezaplatil (popř. nepožádal o osvobození od soudních poplatků), ani nedoložil plnou moc k zastupování pro JUDr. Rejmana.

[5]

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6]

Stěžovatel rovněž soudu nedoložil, že JUDr. Pavlu Rejmanovi, který jeho jménem podal kasační stížnost a tu následně vzal zpět, udělil plnou moc k zastupování. I z tohoto důvodu by soud nemohl kasační stížnost věcně posoudit, neboť stěžovatel musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a nedostatek této podmínky řízení je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Nicméně již samo nezaplacení soudního poplatku brání meritornímu projednání věci a proto rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku stěžovatelem, který nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen.

[7]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, sp. zn. 1 Afs 47/2012 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies