8 Azs 1/2012 - 50

12. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: K. G., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2010, čj. OAM-568/VL-18-HA08-2009, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2011, čj. 64 Az 1/2011 - 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému opatrovníkovi žalobce Mgr. Radimu Strnadovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 720 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 16. 12. 2010, čj. OAM-568/VL-18-HA08-2009, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 4. 4. 2011, čj. 64 Az 1/2011 - 24, zamítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

4. Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou ve věci splněny podmínky řízení. Ze spisového materiálu krajského soudu přitom vyplynulo, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen dne 16. 5. 2011. Podle doručenky založené ve spisu na čísle listu 29 p. v. byla obálka s rozsudkem v souladu s § 49 odst. 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. uložena a připravena k vyzvednutí dne 6. 5. 2011, přičemž stěžovateli byla zanechána výzva k jejímu vyzvednutí. Zákonná desetidenní lhůta k převzetí zásilky uplynula v pondělí dne 16. 5. 2011. Jelikož si stěžovatel do té doby doručovanou písemnost nevyzvedl, za den doručení písemnosti se podle § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje poslední den uvedené lhůty.

5. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

6. Datum 16. 5. 2011 tedy určilo počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem této zákonné dvoutýdenní lhůty bylo pondělí 30. 5. 2011. Podle poštovního razítka 


ENDna obálce založené ve spisu na čísle listu 37 však stěžovatel podal zásilku obsahující kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 2. 6. 2011, tedy po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti.

7. Protože v řízení o kasační stížnosti vyšlo najevo, že stěžovatel je neznámého pobytu, Nejvyšší správní soud mu ustanovil stěžovateli opatrovníka usnesením ze dne 12. 4. 2012, čj. 8 Azs 1/2012 - 44. Zdejší soud považoval za nadbytečné opětovně vyzývat stěžovatele, resp. opatrovníka, k odstranění vad kasační stížnosti, neboť by tento postup nemohl vést k ochraně práv stěžovatele v řízení před Nejvyšším správním soudem. Jak totiž vyplývá z výše uvedeného, kasační stížnost byla opožděná, proto by ani při doplnění naznačených nedostatků nemohla být věcně přezkoumána.

8. Jelikož kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

9. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

10. Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven opatrovníkem Mgr. Radim Strnad, advokát se sídlem Příkop 8, Brno. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 140 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.). Při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč [§ 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Nejvyšší správní soud určil odměnu advokáta částkou 300 Kč za jeden úkon právní služby (studium spisu dne 27. 4. 2012; tento úkon je svou povahou a účelem nejbližší převzetí a přípravě zastoupení), a dále 300 Kč jako paušální náhradu hotových výdajů [§ 7, § 9 odst. 5, § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 3, § 13 odst. 3 advokátního tarifu], celkem tedy 600 Kč. Tuto částku pak soud podle § 57 odst. 2 s. ř. s. zvýšil o částku 120 Kč připadající na náhradu daně z přidané hodnoty, kterou je ustanovený advokát z odměny za zastupování jako plátce povinen odvést. Částka v celkové výši 720 Kč bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 12. června 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. 8 Azs 1/2012 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies