6 Ads 24/2012 - 37

20. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Slezská 839/16, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 6. 2010, č. j. 46091/010 - 9010 - 12.5.2010 - 28026 - 75 - HOR, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 12. 2011, č. j. 30 Ad 24/2010 - 18,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 29. 12. 2011 se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud) ze dne 1. 12. 2011, č. j. 30 Ad 24/2010 - 18.

Stěžovatelka byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, č. j. 6 Ads 24/2012 - 5, vyzvána k předložení plné moci advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a k doplnění kasační stížnosti. Stěžovatelka reagovala tak, že podáním ze dne 8. 3. 2012 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 20. 4. 2012, č. j. 6 Ads 24/2012 - 28, Nejvyšší správní soud zamítl stěžovatelčinu žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně stěžovatelku opakovaně vyzval, aby nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatila soudní poplatek spojený s řízením o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, aby v téže lhůtě předložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení doplnila kasační stížnost. V uvedeném usnesení také byla stěžovatelka poučena o následcích nezaplacení soudního poplatku.

Stěžovatelka reagovala podáním ze dne 6. 6. 2012, v němž opětovaně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti a o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatelka uvedla, že má za to, že u ní byly dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a nově jsou také tyto předpoklady dány.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že u stěžovatelky nebyly předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dány, což bylo zjištěno zdejším soudem již v usnesení ze dne 20. 4. 2012, č. j. 6 Ads 24/2012 - 28, a v tomto rozhodnutí také bylo zdejším soudem rozhodnuto o zamítnutí stěžovatelčiny žádosti o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatelka neuvedla žádné konkrétní důvody, proč by u ní nově měly být dány důvody pro osvobození od soudních poplatků, toto její tvrzení tedy Nejvyšší správní soud považuje za nepodložené a účelové.

Lhůta 15 dní, která byla stěžovatelce stanovena usnesením zdejšího soudu ze dne 20. 4. 2012, č. j. 6 Ads 24/2012 - 28, k úhradě soudního poplatku, marně uplynula dne 6. 6. 2012. Stěžovatelka v této lhůtě soudní poplatek nezaplatila ani převodem (což bylo ověřeno dotazem u pokladníka Nejvyššího správního soudu) ani vylepením kolkových známek. Jelikož tedy stěžovatelka neplnila svou poplatkovou povinnost podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ač byla řádně ke splnění této povinnosti vyzvána a poučena na důsledky nevyhovění této výzvě, Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

Je třeba také podotknout, že stěžovatelka doposud nepředložila plnou moc advokáta, který by ji zastupoval v řízení o kasační stížnosti, ačkoliv jí usnesení ze dne 20. 4. 2012, č. j. 6 Ads 24/2012 - 28, v němž byla ke splnění této povinnosti vyzvána, bylo doručeno dne 22. 5. 2012 a lhůta pro splnění této povinnosti tak uplynula 6. 6. 2012. V případě stěžovatelky by tedy byl dán současně i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. a ust. § 105 odst. 2 s. ř. s.

V konkurenci těchto  dvou možných způsobů rozhodnutí Nejvyšší správní soud považuje za přednější nesplnění poplatkové povinnosti, proto o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatelky z důvodu absence povinného zastoupení advokátem nerozhodoval.

Nejvyšší správní soud také za výše nastíněné procesní situace nepovažoval za nutné vyčkat stěžovatelčina případného  doplnění kasační stížnosti i přesto, že lhůta k doplnění kasační stížnosti ještě neuběhla a skončí teprve dnem 22. 6. 2012. Ani doplnění kasační stížnosti stěžovatelkou by totiž nemohlo ničeho změnit na tom, že nebyl přes výzvu soudu zaplacen soudní poplatek.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 6 Ads 24/2012 - 37, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies