11 Kse 28/2009 - 69

06. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Nereagoval-li kárně obviněný soudní exekutor na přípisy předsedy okresního soudu s žádostí o vyjádření se k podání účastníka exekučního řízení, které formou ani svým obsahem nebyly žádostí o zapůjčení exekučního spisu (§ 96 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu), ani jinou výzvou ke splnění povinnosti soudního exekutora vůči předsedovi okresního soudu, která by měla oporu v zákoně č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění účinném do 25. 6. 2009, nenaplnil tím skutkovou podstatu kárného provinění dle § 116 odst. 2 citovaného zákona.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 06.06.2012, čj. 11 Kse 28/2009 - 69)
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, projednal v ústním jednání dne 6. 6. 2012 kárnou žalobu předsedy Okresního soudu v Hradci Králové, se sídlem Ignáta Herrmanna 227, Hradec Králové ze dne 19. 6. 2009, proti JUDr. O. S., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Průmyslová ul. 1200/4a, Hradec Králové, a rozhodl

takto :

Podle § 19 odst. 2 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., v platném znění,

se kárně obviněný soudní exekutor JUDr. O. S.,

zprošťuje

kárné žaloby pro skutek spočívající v tom, že

nerespektoval § 96 a § 95 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění (dále jen „exekuční řád“), čehož se měl dopustit tím, že ignoroval součinnost s předsedou Okresního soudu v Hradci Králové, neboť nereagoval na jeho dopisy ze dne 6. 4. 2009 a ze dne 13. 5. 2009,

protože skutek není kárným proviněním.

Odůvodnění :

I. Obsah kárné žaloby

Kárný žalobce podal proti soudnímu exekutorovi kárnou žalobu pro kárné provinění spočívající v nerespektování § 96 a § 95 odst. 1 exekučního řádu. Tohoto jednání se měl kárně obviněný dopustit tím, že ignoroval součinnost s předsedou Okresního soudu v Hradci Králové, neboť nereagoval na dopisy předsedy Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 2009 (Spr 817/2009 - 4) a ze dne 13. 5. 2009 (Spr 817/2009 - 6).

Kárný žalobce přijal dne 1. 4. 2009 od zástupce obchodní společnosti MERKA SPEDITION, s. r. o. podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení, ke kterému připojil marné žádosti o vyřízení exekuce proti povinným Ing. P. P. a F. B. Kárný žalobce vyzval dopisem ze dne 6. 4. 2009 JUDr. S. k jeho vyjádření. Uvedený přípis byl kárně obviněnému doručen dne 14. 4. 2009, tento však na něj nijak nereagoval. Kárný žalobce jej proto vyzval dalším přípisem ze dne 13. 5. 2009, aby se vyjádřil, zda je připraven komunikovat. Tento druhý přípis byl kárně obviněnému doručen dne 18. 5. 2009.

Dle kárného žalobce nekomunikuje JUDr. S. nejenom s ním, ale stejné potíže mají i tři exekuční soudci Okresního soudu v Hradci Králové. Z uvedených důvodů podává kárný žalobce návrh dle § 117 odst. 1 písm. c) a d) exekučního řádu a navrhuje kárně obviněného odvolat z funkce soudního exekutora.

Na výzvu kárného senátu Nejvyššího správního soudu kárný žalobce v podání ze dne 23. 3. 2010 potvrdil, že na svém návrhu trvá, závady v činnosti kárně obviněného přetrvávají. Problémy s komunikací kárně obviněného nebyly odstraněny ani ve věci Nc 8844/2003, ve kterém nereagování JUDr. S. na přípisy kárného žalobce vedlo k podání kárné žaloby. Toto tvrzení kárný žalobce dokládá podáním vyšší soudní úřednice ze dne 24. 2. 2010, v němž upozorňuje na přetrvávající pasivitu a nedostatek součinnosti ze strany kárně obviněného, který nereagoval na výzvy soudu k předložení exekučního spisu, za což mu byla uložena pořádková pokuta ve výši 10 000 Kč. Vyšší soudní úřednice vyzvala vedení soudu k podání stížnosti na nečinnost JUDr. S. k Exekutorské komoře.

II. Vyjádření kárně obviněného soudního exekutora

Kárně obviněný soudní exekutor se k žalobě nevyjádřil.

III. Průběh ústního jednání, dokazování

Při ústním jednání konaném dne 6. 6. 2012 kárný žalobce přednesl svůj návrh shodně s obsahem jeho písemného vyhotovení (viz výše). Doplnil pouze, že kárně obviněný soudní exekutor svým jednáním, respektive odmítáním komunikace, znemožnil předsedovi soudu provádět státní dohled nad jeho činností, což upravuje ustanovení § 7 exekučního řádu.

Kárně obviněný v rámci výslechu upozornil na to, že je mu vytýkáno nereagování na "přípisy soudu", přičemž tento termín právní řád nezná. Soud rozhoduje usnesením nebo rozsudkem. Kárně obviněný se pokoušel kontaktovat kárného žalobce telefonicky, aby mu byla jeho žádost o spolupráci upřesněna. V § 96 exekučního řádu jsou stanoveny určité náležitosti žádosti, ty nebyly specifikovány. S předsedou soudu se mu však nepodařilo spojit. Přípisy nepovažoval za srozumitelné, nebyl si jistý, co předseda soudu od něho požaduje.

Předsedkyně senátu dále seznámila účastníky s obsahem předběžného šetření. Za relevantní považovala následující písemné dokumenty:

1) Přípis jednatele společnosti MERKA SPEDITION, s. r. o. ze dne 30. 3. 2009 adresovaný předsedovi Okresního soudu v Hradci Králové. Jmenovaný informoval předsedu okresního soudu, že v minulých letech uvedený soud pověřil provedením exekuce, kde jeho společnost vystupuje jako oprávněný, soudního exekutora JUDr. S. S jeho postupem nebyl spokojen, o exekučních řízeních nemá potřebné informace, exekutor nereaguje na dotazy. Vzhledem k tomuto požádal ve dvou případech o intervenci advokáta, ani s ním však JUDr. S. nekomunikoval. Zástupce oprávněné společnosti žádá předsedu soudu, aby ve dvou konkrétních exekučních věcech přijal opatření k plnění usnesení soudu exekutorem, případně zvážil postup dle § 117 odst. 4 písm. d) exekučního řádu. Přílohou tohoto dopisu jsou dva přípisy advokáta JUDr. Ilji Tachecího ze dne 19. 1. 2009 a 13. 10. 2008, kterými se advokát domáhá informací o zahájených exekučních řízeních, jejichž vedením byl pověřen kárně obviněný exekutor.

2) Přípis předsedy Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 2009 adresovaný JUDr. O. S. Kárný žalobce se obrací na JUDr. S. ohledně dvou exekučních řízení, odkazuje na podání zástupce oprávněného ze dne 30. 3. 2009 a předchozí korespondenci jeho advokáta a žádá JUDr. S., aby se k jejich obsahu vyjádřil. K podání vyjádření mu byla stanovena lhůta do 15. 4. 2009. Dle doručenky byl tento přípis doručen kárně obviněnému dne 14. 4. 2009.

3) Přípis předsedy Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. 5. 2009 adresovaný JUDr. O. S. Kárný žalobce odkazuje na přípis ze dne 6. 4. 2009, na který neobdržel žádnou odpověď. Žádá kárně obviněného exekutora o sdělení, zda je připraven s ním komunikovat, věcně se vyjádřit k podané stížnosti a zapůjčit předmětné exekuční spisy. Pro odpověď stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení přípisu. Dle doručenky byl tento přípis doručen kárně obviněnému dne 18. 5. 2009.

Kárný žalobce v závěrečné řeči uvedl, že dle jeho názoru se kárně obviněný dopustil hrubého porušení právních povinností, které mu ukládá exekuční řád a tím zmařil státní dohled předsedy Okresního soudu v Hradci Králové. Toto chování dlouho době způsobuje špatný obraz v očích veřejnosti o činnostech exekutorů. Z těchto důvodů navrhl, aby byl kárně obviněný uznán vinným z kárného provinění a bylo mu uloženo kárné opatření odvolání z funkce.

Kárně obviněný v závěru jednání odkázal na znění § 96 exekučního řádu s tím, že se snažil telefonicky zjistit, které listiny jsou po něm předsedou soudu žádány. Navrhl zamítnutí kárné žaloby.

IV. Hodnocení důkazů, závěr

Provedeným dokazováním bylo bez pochybností zjištěno, že kárný žalobce zaslal kárně obviněnému dva neformální přípisy, a to ze dne 6. 4. 2009 a ze dne 13. 5. 2009. Mezi účastníky nebylo sporné, že tyto přípisy byly kárně obviněnému exekutorovi doručeny. Obsahem prvního přípisu ze dne 6. 4. 2009 byla informace o tom, že v příloze jsou kárně obviněnému na vědomí zasílána podání oprávněné společnosti MERKA SPEDITION, s. r. o. a advokáta JUDr. Tachecího, a dále žádost, aby se k jejich obsahu vyjádřil. V druhém přípisu kárný žalobce konstatoval, že neobdržel žádané vyjádření na přípis ze dne 6. 4. 2009, a požádal „o stručné sdělení, zda jste připraven se mnou komunikovat, věcně se ke stížnosti vyjádřit a zapůjčit mně oba exekuční spisy“.

Kárně obviněný na přípisy písemně nereagoval, kárný žalobce toto jednání považoval za nerespektování ustanovení § 96 a § 95 odst. 1 exekučního řádu. Tato ustanovení jsou zařazena do VIII. části exekučního řádu upravující manipulaci se spisy a jejich úschovu. Ustanovení § 96 exekučního řádu upravuje pravidla pro půjčování spisů vedených exekutorem, je zde stanovena jeho povinnost předat kopie požadovaných listin, případně na nezbytně nutnou dobu celé spisy, na základě odůvodněné písemné žádosti mimo jiné soudům. Mezi orgány oprávněnými nahlížet do spisů a vyžadovat jejich zapůjčení jsou i soudy (§ 95 odst. 1 exekučního řádu). Předseda okresního soudu mohl tedy jménem soudu vznést vůči kárně obviněnému písemnou a odůvodněnou žádost o nahlédnutí do spisu, o jeho zapůjčení nebo předání kopií určitých listin ze spisu. Tomuto oprávnění koresponduje povinnost kárně obviněného exekutora žádosti vyhovět. Je však otázkou, zda dopisy předsedy Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 2009 a ze dne 13. 5. 2009 lze považovat za žádosti podané dle citovaných ustanovení a zda obsahují zde uvedené náležitosti. Jak je výše uvedeno, musí se jednat výslovně o žádosti o příslušný úkon, tj. zde zapůjčení spisu, žádost musí být obligatorně odůvodněná.

Přípis kárného žalobce ze dne 6. 4. 2009 je označen jako "Exekuční řízení vedená oprávněným MERKA SPEDITION, s. r. o., Vážní ul. 857, ve věcech Nc 8844/2003 a Nc 10094/2005 zdejšího soudu". Následuje oznámení, že kárně obviněnému exekutorovi je v uvedených věcech zasíláno podání oprávněného s dopisy právního zástupce a žádost o vyjádření se k jejich obsahu (výslovně: "Prosím, abyste se k jejich obsahu vyjádřil"). Dle kárného senátu nelze tento přípis považovat za žádost ve smyslu § 96 exekučního řádu, tj. žádost o zapůjčení spisu. Nejenže tak není označena, ale v jejím obsahu není cokoliv souvisejícího s exekučními spisy vůbec zmíněno.

Podání kárného žalobce adresované kárně obviněnému ze dne 13. 5. 2009 je označeno stejně jako podání předchozí, tj. "Exekuční řízení vedená oprávněným MERKA SPEDITION, s. r. o., Vážní ul. 857, ve věcech Nc 8844/2003 a Nc 10094/2005 zdejšího soudu". V prvním odstavci je zmíněno podání ze dne 6. 4. 2009. Ve druhém a posledním odstavci kárný žalobce konstatuje, že na toto podání neobdržel odpověď. Žádá kárně obviněného o sdělení, zda je připraven komunikovat, věcně se ke stížnosti vyjádřit a zapůjčit mu oba exekuční spisy.

Ani obsah tohoto podání nelze dle názoru kárného senátu vyhodnotit jednoznačně jako odůvodněnou žádost předsedy soudu o zapůjčení exekučních spisů. Jedná se spíše o výzvu ke zlepšení komunikace. Obligatorní požadavek písemné žádosti je splněn tehdy, je-li podání zasíláno nepochybně za tímto účelem. To v daném případě není bez pochybností možno konstatovat. Výzvu k vyjádření, zda je kárně obviněný připraven zapůjčit spisy, není dle názoru kárného senátu možno považovat za jednoznačný pokyn k zapůjčení spisů ve smyslu § 96 exekučního řádu. Písemná žádost musí být též dle stejného ustanovení exekučního řádu odůvodněna (pozn. NSS: požadavek odůvodnění žádosti k zapůjčení spisů byl z § 96 exekučního řádu vypuštěn až s účinností od 1. 11. 2009, zák. č. 285/2009 Sb.). Dle názoru kárného senátu není možno pouhé zmínění existence podání oprávněné, v němž jsou vytýkány průtahy v exekučních řízeních, považovat bez dalšího za takové odůvodnění.

Není sporu o tom, že jednání soudního exekutora, který by ignoroval výzvy či přípisy předsedy soudu, je nutno označit za negativní a nevhodné. Kárný senát nepovažuje za relevantní obhajobu kárně obviněného, že se pokoušel komunikovat s předsedou soudu telefonicky. I pokud by se kárně obviněný touto formou na doručené přípisy snažil reagovat, poté, kdy by se mu nepodařilo s předsedou soudu spojit, měl respektovat zvolenou písemnou formu komunikace a odpovědět mu na jeho dotazy písemně. V kárném řízení je však nutno posoudit, zda tímto jednáním byla naplněna skutková podstata kárného provinění či nikoliv. Kárné provinění je ustanovením § 116 odst. 2 exekučního řádu, ve znění platném a účinném v době vytýkaného jednání, definováno jako závažné nebo opětovné porušení povinnosti stanovené exekučním řádem, stavovským předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo závažné nebo opětovné narušení důstojnosti exekutorského povolání. Jak je výše uvedeno, přípisy předsedy okresního soudu nebylo možno považovat za žádosti o zapůjčení spisu dle § 96 exekučního řádu. Nereagování kárně obviněného na takové přípisy tedy nelze označit za porušení tohoto ustanovení či jiné povinnosti stanovené exekučním řádem. Pro úplnost je vhodné zmínit, že dohledové pravomoci předsedy okresního soudu nad činností exekutora byly do § 7 exekučního řádu doplněny až po účinnosti zákona č. 183/2009 Sb., tj. po 26. 6. 2009 (odstavec 6 tohoto ustanovení). Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedostatek v interní komunikaci soudního exekutora a předsedy soudu, kde soudnímu exekutorovi byla vytýkána pasivita, není možno konstatovat ani závažné nebo opětovné narušení důstojnosti exekutorského povolání.

Kárný žalobce učinil předmětem kárného jednání pouze nereagování kárně obviněného na jím zaslané přípisy, nikoliv jeho postup v jednotlivých exekučních řízeních. Kárný senát je vymezením skutku v kárném návrhu vázán (§ 9 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb.). Proto se nezabýval otázkou komunikace kárně obviněného exekutora s oprávněnou, případně s jejím zástupcem. Na základě výše uvedených skutečností kárný senát dospěl k závěru, že jednání, které je kárně obviněnému vytýkáno, nesplňovalo znaky kárného provinění ve smyslu § 116 odst. 2 exekučního řádu, ve znění účinném do 25. 6. 2009. Kárně obviněný exekutor byl proto v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb. kárné žaloby v plném rozsahu zproštěn.

Poučení : Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 6. června 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu ve věcech soudců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 11 Kse 28/2009 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies