3 As 36/2012 - 25

27. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: Mgr. J. V., Ph.D., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2010, č. j. JMK146770, sp. zn. S- JMK146770/2010/OŽP-Ho, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 30 A 7/2011 - 60,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 31. 1. 2012, č. j. 30 A 7/2011 - 60 (dále jen „napadený rozsudek“), kterým bylo zrušeno žalobou napadené rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 1. 12. 2010, č. j. JMK 146770, sp. zn. S-JMK 146770/2010/OŽP-Ho (dále jen „napadené rozhodnutí“) a vráceno žalovanému k dalšímu řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 20. 9. 2010, č. j. ŽPÚP/33258/2010 (dále jen „provostupňové rozhodnutí“) , kterým byla podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzena existence honitby Obora Radějov a dále bylo rozhodnuto o pozemcích parc. č. 3326, 3327 a 3328 dle pozemkového katastru v katastrálním území Radějov u Strážnice.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2012 vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět. V podání uvedl, že obdržel dne 13. 6. 2012 zpětvzetí žádosti žalobce o určení právních vztahů k honitbě Obora Radějov. Žalovaný proto rozhodnutím podle § 66 odst. 1 písm. a) a § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. 6. 2012, č. j. JMK 69100/20112 zrušil prvostupňové rozhodnutí a předmětné řízení zastavil.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 3 As 36/2012 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies