9 Ans 13/2012 - 9

27. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: H. P., proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, a 2) Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, ve věci na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2012, č. j. 6 A 266/2010 - 73,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2012, č. j. 6 A 266/2010 - 73, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též stěžovatelka) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla jako nedůvodná podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“),zamítnuta její žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

Stěžovatelka se žalobou domáhala vydání rozsudku, kterým by soud uložil žalovaným povinnost ve lhůtě do 3 dnů od právní moci rozsudku vydat rozhodnutí o její žádosti ze dne 12. 8. 2010, v části týkající se poskytnutí kopie instalačního záměru a kopie průvodcovského textu zpřístupněné místnosti ve druhém patře západního křídla hradu Štenberk a sdělení důvodů, proč nedošlo ke zpřístupnění místnosti v prvém patře západního křídla hradu Štenberk a jaké jiné konkrétní úkoly plní v souvislosti s prezentací objektů v působnosti ÚOP v Olomouci příslušné organizační útvary a odpovědní zaměstnanci NPÚ. Eventuálním petitem se pak stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 13. 10. 2010, č. j. MK 24749/2010/OPP.

Podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 12. 6. 2012 sdělila stěžovatelka, že bere kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 6 A 266/2010, výslovně zpět a žádá, aby řízení o ni bylo zastaveno.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nemá s ohledem na obsah podání pochybnosti o tom, že se stěžovatelka rozhodla vzít svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., o tom, že se řízení zastavuje. Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. 


V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 9 Ans 13/2012 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies