6 Ads 58/2012 - 28

06. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové  v právní věci žalobce: L. K., zastoupený JUDr. Hanou Skotnicovou, advokátkou, se sídlem Na Hradbách 3/119, Ostrava - Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 15. 2. 2010, č. j. MSK 178386/2009, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2011, č. j. 38 Ad 18/2010 - 72,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni stěžovatele JUDr. Haně Skotnicové, advokátce, se sídlem Na Hradbách 3/119, Ostrava - Moravská Ostrava, se přiznává odměna za zastupování ve výši 960 Kč; tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dní od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1]

Krajský soud v Ostravě výrokem III. rozsudku č. j. 38 Cad 23/2009 - 34 ze dne 6. 4. 2010 vyloučil podle § 39 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), k samostatnému řízení podání žalobce (dále též jen „stěžovatele“) ze dne 18. 2. 2010 týkající se rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, č. j. MSK 178386/2009 ze dne 15. 2. 2010, které stěžovatel označil jako žalobu proti označenému správnímu rozhodnutí; krajský úřad zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru sociální věcí a zdravotnictví (správního orgánu I. stupně) ze dne 1. 10. 2009, č. j. 64321/2009/OOA, kterým byla odejmuta dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí s účinností ode dne 1. 5. 2009. Správní orgán I. stupně odejmul dávku hmotné nouze, neboť stěžovatele nepovažoval za osobu v hmotné nouzi pro vlastnictví pozemku parcelního čísla 538/30 v katastrálním území Dolní Lhota o celkové výměře 830 m2, na jehož území v roce 2007 stěžovatel ohlásil stavbu rekreačního  domku včetně příslušenství s tím, že předběžné výdaje na stavbu činí 450 000 Kč a finanční prostředky lze získat rovněž prodejem stavební parcely.

[2]

Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele k odstranění vad žaloby (usnesením ze dne 2. 6. 2010, č. j. 38 Ad 18/2010 - 13). K žádosti stěžovatele ze dne 17. 3. 2011 Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 3. 2011, č. j. 38 Ad 18/2010 - 42, ustanovil stěžovateli k zastupování pro řízení JUDr. Hanu Skotnicovou, advokátku, se sídlem Na Hradbách 3/119, Ostrava - Moravská Ostrava.

[3]

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. 5. 2011, č. j. 38 Ad 18/2010 - 72 žalobu zamítl a rozsudek doručil advokátce dne 21. 6. 2011 (doručení založeno na č. l. 85 soudního spisu); tuto skutečnost Krajský soud v Ostravě potvrdil stěžovateli k jeho dotazu ze dne 25. 7. 2011.

[4]

Stěžovatel svým jménem následovně dne 29. 8. 2011 podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě s tvrzením, že napadený rozsudek byl „doručený žalobci buď zásluhou soudu nebo advokátní kanceláře až 15. 8. 2011“. Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 6. 9. 2011, č. j. 38 Ad 18/2010 – 96, vyzval ustanovenou zástupkyni stěžovatele, aby odstranila vady kasační stížnosti. Zástupkyně krajskému soudu přípisem ze dne 20. 9. 2011 sdělila, že má za to, že na základě usnesení krajského soudu byla ustanovena zástupkyní stěžovatele pouze pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, nikoli pro řízení o kasační stížnosti. Zástupkyně dále soudu sdělila, že pro ztrátu důvěry ze strany klienta nemůže pokračovat v řízení jako zástupkyně žalobce a požádala o zproštění ustanovení. Své vyjádření doplnila zástupkyně pozdějším podáním ze dne 17. 10. 2011, jímž přes trvající přesvědčení o narušené důvěře mezi ní a stěžovatelem z procesní opatrnosti k výzvě soudu odstranila vady kasační stížnosti.

[5]

Krajský soud následně vyzval stěžovatele, aby se vyjádřil, zda žádá o ustanovení jiného advokáta v této věci. Stěžovateli byla výzva doručena dne 9. 2. 2012, ve stanovené lhůtě ani později se k ní nevyjádřil.

[6]

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost jako opožděnou.

[7]

Krajský soud v Ostravě stěžovateli ustanovil zástupkyni usnesením ze dne 29. 3. 2011, č. j. 38 Ad 18/2010 - 42, a v souladu s § 42 odst. 2 s. ř. s. jí rozsudek ze dne 31. 5. 2011 dne 21. 6. 2011 doručil.

[8]

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2007, č. j. 1 Afs 120/2006 - 117, dostupného na www.nssoud.cz, je krajským soudem ustanovený advokát oprávněn zastupovat účastníka řízení také v řízení o kasační stížnosti a v zastoupení účastníka řízení také kasační stížnost podat (srov. též § 35 odst. 8 s. ř. s. in fine ve znění účinném od 1. 1. 2012); zastoupení stěžovatele advokátem je nezbytné pro řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Jestliže kasační stížnost stěžovatel podal ke krajskému soudu až dne 29. 8. 2011, jedná se o opožděné podání uskutečněné zjevně po zákonem stanovené dvoutýdenní lhůtě k podání kasační stížnosti (srov. §106 odst. 2. s. ř. s). Posuzovat motivy vedoucí stěžovatele k opožděnému podání však Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší, a to ani k žádosti o prominutí zmeškání lhůty, jež u kasační stížnosti prominout nelze - srov. § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine. Nejvyššímu správnímu soudu z protokolu o jednání dne 31. 5. 2011 u Krajského soudu v Ostravě vyplynulo, že při jednání byli osobně přítomni stěžovatel i jeho zástupkyně, oba tak byli seznámeni s výrokem soudu včetně krátkého odůvodnění a řádně poučeni o možnosti podat opravný prostředek - kasační stížnost. Pokud má být opožděnost podání kasační stížnosti způsobena naznačeným problematickým vztahem zástupkyně a stěžovatele, Nejvyšší správní soud k tomu nemůže z výše uvedených důvodů v řízení o kasační stížnosti přihlédnout.

[9]

Třebaže zástupkyně krajský soud požádala o zproštění ustanovení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2010, č. j. 3 Ads 107/2010 - 133, dostupný na www.nssoud.cz) pro narušení nezbytné důvěry mezi zástupkyní a zastoupeným stěžovatelem ve smyslu §20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, které mělo vzniknout tím, že zástupkyně neseznámila stěžovatele s rozsudkem krajského soudu neprodleně po jeho doručení, Nejvyšší správní soud o tomto procesním návrhu advokátky nerozhodl a kasační stížnost odmítl. Je-li totiž v době podání návrhu zcela zjevné, že nejsou splněny podmínky řízení o podaném návrhu a že tento nedostatek podmínek řízení je neodstranitelný (zde zmeškání zákonem stanovené lhůty pro podání kasační stížnosti), není úkolem soudu toto řízení dále vést a rozhodovat např. o žádosti navrhovatele o ustanovení zástupce dle § 35 odst. 8 s. ř. s., ale naopak řízení bez dalšího ukončit tím, že příslušný návrh bude dle § 46 s. ř. s. odmítnut, či v zákonem stanovených případech řízení zastaveno (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ans 6/2008 - 48, dostupný na www.nssoud.cz, obdobně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2006, č. j. 8 Azs 6/2006 - 52, viz www.nssoud.cz). Vzhledem k tomu, že taková situace v právě projednávané věci nastala a Nejvyšší správní soud kasační stížnost meritorně neprojedná, pozbývá významu řešení otázky zastoupení v řízení o kasační stížnosti včetně posouzení účinnosti uskutečněných úkonů zástupkyní stěžovatele.

[10]

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

[11]

Nejvyšší správní soud přiznal ustanovené zástupkyni (podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát) JUDr. Haně Skotnicové, advokátce, se sídlem Na Hradbách 3/119, Ostrava - Moravská Ostrava, odměnu za zastupování za jeden úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, spočívající v písemném podání k soudu ze dne 17. 10. 2011 – odstranění vad kasační stížnosti k výzvě krajského soudu, a to ve výši ve výši 500 Kč (§ 9 odst. 3 písm. f/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a náhradu hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky). Ačkoliv se jednalo o úkon právní služby k opožděně podané kasační stížnosti v situaci, kdy advokátka teprve požádala o zproštění ustanovení, Nejvyšší správní soud přihlédl k tomu, že ustanovená zástupkyně, aniž mohla předjímat závěry soudu, přesto  doplnila kasační stížnost v zájmu stěžovatele. Pokud jde o právní úkon převzetí a přípravy zastoupení [§ 11 odst. 1 písm. a) téže vyhlášky], soud vzal především zřetel na to, že se jedná o zastoupení advokátkou, která stěžovatele zastupovala již v řízení před krajským soudem. Zástupkyně stěžovatele je plátkyní daně z přidané hodnoty (dále jen daň), soud proto zvýšil nárok o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona o dani z přidané hodnoty; částka této daně činí 160 Kč. Celková částka odměny za zastupování ve výši 960 Kč bude uhrazena advokátce do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. června 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 6 Ads 58/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies