1 As 84/2012 - 12

21. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Písku, se sídlem Velké náměstí 121, Písek, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 3. 2012, čj. 10 Na 8/2012 - 14,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti shora označenému usnesení krajského soudu kasační stížnost. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou cit. zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Zdejší soud proto v souladu s § 109 odst. 1 s. ř. s. vyzval stěžovatele dne 23. 5. 2012 usnesením čj. 1 As 84/2012 - 8, aby příslušný soudní poplatek zaplatil a doložil splnění podmínky zastoupení advokátem. K tomu mu určil přiměřenou lhůtu 5 dnů od doručení usnesení. Současně ho poučil o následcích nevyhovění výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 11. 6. 2012 (viz doručenka na č. l. 9 spisu NSS). Stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani poté na výzvu nijak nereagoval. O povinnosti zaplatit soudní poplatek byl přitom poučen již v usnesení napadeném touto kasační stížností.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením rovněž zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je zde zákon o soudních poplatcích. Jeho § 9 stanoví, že nebyl-li poplatek splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního  dne zaplacen, soudu musel řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, sp. zn. 1 As 84/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies