8 As 58/2012 - 15

18. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: L. B. T., zastoupené Mgr. Ilonou Sedlákovou, advokátkou se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra,se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2012, čj. 5 A 368/2011 - 13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1]

Žalobkyně se žalobou na ochranu proti nečinnosti domáhala, aby žalovaný rozhodl o její žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem účasti v právnické osobě.

[2]

Žalobkyně neuhradila za podanou žalobu soudní poplatek, a to ani po výzvě soudu, která jí byla doručena dne 17. 2. 2012. Městský soud proto usnesením ze dne 7. 3. 2012, čj. 5 A 368/2011 - 13, řízení o žalobě podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

[3]

Proti usnesení o zastavení řízení podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž uvedla, že soudní poplatek uhradila dne 14. 3. 2012, kdy požadovanou částku uhradila na pokladně České národní banky ve prospěch městského soudu. Tuto skutečnost stěžovatelka oznámila městskému soudu téhož dnem jak faxem, tak i prostřednictvím poštovní přepravy.

[4]

Nejvyšší správní soud se při posuzování kasační stížnosti předně musel zabývat otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení.Předpokladem pro přezkoumání zákonnosti usnesení o zastavení řízení je nepochybně samotná existence takového rozhodnutí.

[5]

Stěžovatelka podala kasační stížnost k poštovní přepravě dne 26. 3. 2012, aniž by vyčkala, zda bude městský soud postupovat podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, a sám zruší usnesení o zastavení řízení o žalobě proti nečinnosti.Z předloženého soudního spisu plyne, že městský soud usnesením ze dne 2. 4. 2012, čj. 5 A 368/2011 - 29, své usnesení o zastavení řízení skutečně zrušil, a to na základě shora uvedeného ustanovení zákona o soudních poplatcích.

[6]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

[7]

Nejvyšší správní soud konstatuje, že zrušení napadeného usnesení o zastavení řízení městským soudem představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v neexistenci předmětu řízení o kasační stížnosti. Jelikož před rozhodnutím tohoto soudu odpadly podmínky řízení, je dán důvod k odmítnutí návrhu v celém rozsahu na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[8]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. června 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 8 As 58/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies