8 Afs 24/2012 - 30

18. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: JUDr. J. B., proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného  ze dne  28. 4. 2010, čj. 5769/10-1500-106358, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2012, čj. 10 Af 34/2010 - 41,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaný rozhodnutím ze dne 28. 4. 2010, čj. 5769/10-1500-106358, zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 6 ze dne 1. 12. 2009, čj. 309178/09/006915105070, kterým správce daně rozhodl o uložení náhrady za nesplnění zákonné registrační povinnosti k dani z přidané hodnoty.

[2]

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Městského soudu Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 19. 1. 2012, čj. 10 Af 34/2010 – 41, žalobu zamítl.

[3]

Žalobce brojil proti rozsudku městského soudu včas podanou kasační stížností. Kasační stížnost neobsahovala odůvodnění, avšak žalobce uvedl, že kasační stížnost odůvodní do 14 dnů. Protože kasační stížnost neobsahovala zákonem předepsané náležitosti, byl stěžovatel usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, čj. 8 Afs 24/2012 - 17 vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil kasační stížnost o  důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek městského soudu. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 3. 2012. Ve stanovené lhůtě stěžovatel neodstranil vady svého podání.

[4]

Jelikož žalobce rovněž neuhradil za podanou kasační stížnost soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 20. 3. 2012, čj. 8 Afs 24/2012 - 9, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení obsahující výzvu bylo žalobci doručeno dne 29. 3. 2012.

[5]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6]

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 8 Afs 24/2012 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies