Nao 30/2012 - 20

13. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Úřad práce v Ostravě, se sídlem 30. dubna 3130/2c, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2007, č. e. OTC - 1044/2007 - KZ1, č. j. OTC - 2736/2007 - KZ1, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Petru Indráčkovi,

takto:

Soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Petr Indráček není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Ad 1/2012.

Odůvodnění:

Žalobce se u Krajského soudu v Ostravě domáhá zrušení rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 27. 4. 2007, č. j. OTC - 2736/2007 - KZ1. Dalším přípisem ze dne 12. 1. 2012 žalobce poukázal na to, že je toto řízení ohroženo promlčením a žádal o zaplacení podpory v nezaměstnanosti za období od 21. 2. 2007 ve výši 11388,30 Kč a doplacení podpory při rekvalifikaci ve výši 3434 Kč. Toto podání krajský soud vyhodnotil jako samostatnou žalobu a usoudil, že se jedná o věc, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.

V podání ze dne 19. 3. 2011 žalobce požádal o spojení těchto dvou žalob do jedné věci podle § 39 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“), aby se řízení již dále neprotahovala, a současně uplatnil námitku podjatosti vůči soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Petru Indráčkovi.

Svou námitku podjatosti žalobce odůvodnil tak, že má vážné podezření, že JUDr. Petr Indráček postupuje záměrně tak, aby věc byla projednána co nejpozději a s co největšími průtahy, a to z důvodu žalobcovy německé národnosti a státní příslušnosti na jedné straně a komunistické minulosti soudce JUDr. Indráčka na straně druhé. Žalobce má za to, že je ze strany soudu diskriminován a šikanován a že pokud tak JUDr. Indráček postupuje z neznalosti zákona, jedná se o ostudu české justice a neměl by ve věci rozhodovat. Na závěr žalobce s odkazem na § 8 odst. 1 a 5 s. ř. s. navrhl, aby danou věc neprojednával JUDr. Indráček, ale jiný soudce, nezatížený komunistickou minulostí s dostatečnou odborností ve správním soudnictví.

O námitce podjatosti vznesené vůči soudci přísluší podle § 8 odst. 5 s. ř. s. rozhodovat Nejvyššímu správnímu soudu, a to po vyjádření námitkou dotčeného soudce.

Soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Petr Indráček se k námitce podjatosti vyjádřil tak, že k žalobci ani k projednávané věci nemá žádný vztah, stejně jako k jeho národnosti. Dále JUDr. Indráček podotýká, že žalobce není způsobilý k hodnocení soudcovy odbornosti.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Ze zde citovaného ustanovení vyplývají dva důvody pro vyloučení soudce. Soudce je jednak vyloučen z projednávání a rozhodování věci, na níž měl podíl v předchozím správním či soudním řízení, přičemž smysl a účel této druhé věty § 8 odst. 1 s. ř. s. spočívá podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2004, č. j. Nao 13/2004 - 54, publ. pod č. 433/2005 Sb. NSS, ve „vyjádření principu instanční oddělenosti řízení před jednotlivými funkčně příslušnými soudy jako záruky vnitřní oddělenosti soudní soustavy, a tím i práva každého na spravedlivý proces“. Nadto je důvodem pro vyloučení soudce taková míra osobního vztahu k účastníkům či projednávané věci, která zavdává důvod k pochybnostem o nepodjatosti soudce. První z uvedených důvodů pro vyloučení z projednávání a rozhodování věci žalobce v případě soudce JUDr. Petra Indráčka dán není. Ze soudního spisu, ani z námitky podjatosti či z vyjádření námitkou dotčeného soudce nevyplývá, že by se mohl podílet na předchozím správním či soudním řízení.

Zbývá tedy posoudit, zda důvodem pro vyloučení soudce JUDr. Petra Indráčka není podjatost způsobená natolik osobním vztahem k účastníkům řízení či projednávané věci, aby to zavdávalo důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ani tento důvod pro vyloučení námitkou dotčeného soudce z projednávání a rozhodnutí věci žalobce není dán. Soudce může být vyloučen z rozhodování jen z objektivních důvodů, nikoli pro subjektivní a ničím nepodložené přesvědčení účastníka řízení. Tvrzení žalobce o tom, že JUDr. Petr Indráček postupuje záměrně tak, aby věc byla projednána s co největšími průtahy v důsledku toho, že má sám komunistickou minulost a žalobce německou národnost a státní příslušnost, jednak žalobce ve svém podání žádným způsobem nepodložil a ani sám JUDr. Indráček je ve svém vyjádření nepotvrdil. I za situace, kdy by se tvrzení o soudcově komunistické minulosti zakládala na pravdě, z dosavadní judikatury zdejšího soudu i Ústavního soudu ČR vyplývá, že by nestrannost a nezávislost takového soudce mohla být zpochybněna toliko v případě, kdy by rozhodoval ve věci, jež má určitou souvislost s existencí bývalého komunistického režimu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2011, č. j. Nao 102/2010 - 129, či nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10). Vzhledem k tomu, že v nyní posuzované věci se o takový případ nejedná a že samotná tvrzení žalobce jsou velmi neurčitá a nepodložená, nelze je považovat za skutečnosti, jež by svědčily o existenci zvláštního poměru soudce JUDr. Petra Indráčka k žalobci či projednávané věci, pro nějž by měl Nejvyšší správní soud pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Námitku žalobce, že soudce JUDr. Petr Indráček je ve věci podjatý z důvodu, že není dostatečně právně erudován, nelze podřadit pod žádný ze shora uvedených dvou důvodů pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí ve věci vyplývajících z § 8 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že z důvodů, které žalobce uvedl na podporu námitky podjatosti, ani z vyjádření soudce JUDr. Petra Indráčka nevyplývá žádná skutečnost, jež by mohla vést k pochybnosti o nepodjatosti tohoto soudce. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. června 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. Nao 30/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies