4 Ads 74/2012 - 8

31. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. Š., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2012, č. j. 34 Ad 56/2011 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2012, č. j. 34 Ad 56/2011 - 21, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 5. 2011, č. j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 22. 4. 2011, č. j. X. Uvedeným rozhodnutím přiznala žalovaná žalobci od 1. 5. 2010 starobní důchod podle § 29 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k článkům 45 a 46 odst. 2 nařízení Rady EHS č. 1408/71, s přihlédnutím k článku 52 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EHS č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady EHS č. 987/2009.

Dne 26. 4. 2012 byla Krajskému soudu v Brně doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) podaná k poštovní přepravě dne 23. 4. 2012, která směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2012, č. j. 34 Ad 56/2011 - 21.

Vyjádření žalované ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci byla zásilka určená do vlastních rukou stěžovatele, obsahující rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2012, č. j. 34 Ad 56/2011 - 21, stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 30. 3. 2012. Tento údaj je uveden na doručence založené na č. l. 22 spisu krajského soudu. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2012, č. j. 34 Ad 56/2011 - 21, byl tedy stěžovateli doručen do vlastních rukou dne 30. 3. 2012. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 23. 4. 2012.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v pátek dne 30. 3. 2012. Lhůta pro podání kasační stížnosti počala tedy běžet v sobotu dne 31. 3. 2012. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti v dané věci připadl na pátek dne 13. 4. 2012. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 13. 4. 2012, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 23. 4. 2012, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 3 spisu Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 4 Ads 74/2012 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies