9 As 94/2012 - 13

21. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda České advokátní komory, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2012, č. j. 1591N/11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2012, č. j. 30 A 27/2012 - 8,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 10. 5. 2012 byla Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 9. 5. 2012 určená Nejvyššímu správnímu soudu. Tato kasační stížnost, kterou se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení krajského soudu, byla krajským soudem předložena Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 5. 2012.

V dané věci Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost jakožto jedné z podmínek řízení o kasační stížnosti.

Podle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplývá, že pokud nebyl poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle odstavce třetího téhož ustanovení soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Stěžovatel v dané věci soudní poplatek za podání kasační stížnosti nezaplatil, proto ho Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 5. 2012, č. j. 9 As 94/2012 - 6, vyzval, aby tak učinil ve lhůtě pěti dnů od doručení citovaného usnesení. Zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, řízení o kasační stížnosti bude zastaveno, jakož i o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Stěžovatel byl poučen rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

Uvedené usnesení bylo dle doručenky založené na č. l. 8 spisu zdejšího soudu stěžovatelem převzato dne 11. 6. 2012.

Na uvedené usnesení stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

Z důvodu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení, tj. ke dni 21. 6. 2012, nebyl požadovaný soudní poplatek přes výzvu zaplacen, Nejvyšší správní soud v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu 


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, sp. zn. 9 As 94/2012 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies