5 Afs 74/2011 - 101

01. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: gate seven a.s., se sídlem Riegrova 373/6, Olomouc, právně zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 10. 2011, č. j. 10 A 61/2011 - 45,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 10. 2011, č. j. 10 A 61/2011 - 45 se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce JUDr. Tomáše Vymazala, advokáta se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností ze dne 11. 11. 2011 se žalobce (dále též stěžovatel) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2011, č. j. KUJCK/16027/2011/OEKO.

Dne 31. 5. 2012 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soudu o vrácení soudního poplatku; dle ust. § 10 odst. 3 a ust. § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, tj. ve výši 4000 Kč, a to k rukám jeho zástupce JUDr. Tomáše Vymazala.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. června 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2012, sp. zn. 5 Afs 74/2011 - 101, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies