5 As 49/2012 - 27

30. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobkyně: G. M. G., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2011, č. j. 22 A 232/2011 - 15,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví označeným  usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl žalobu proti rozhodnutí ředitele žalované ve věci použití poutacího opasku dne 11. 11. 2011 při zdravotní eskortě žalobkyně.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, v níž namítá nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků. Svou žádost odůvodnila tím, že je ve výkonu trestu odnětí svobody a bez příjmů; stěžovatelka zároveň deklarovala svou nemajetnost.

Stěžovatelka nicméně nedoložila své majetkové poměry, a to ani přes výzvu soudu ze dne 18. 4. 2012, č. j. 5 As 49/2012 - 18. Ke skutečnostem, na které poukazovala ve své žádosti, tedy že je ve výkonu trestu odnětí svobody, bez příjmů a nemajetná, Nejvyšší správní soud nemohl při posouzení této žádosti přihlédnout, neboť již nejsou aktuální. Stěžovatelka byla dne 14. 2. 2012 na základě rozhodnutí Městského soudu v Brně podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. Ze sdělení Bc. D. K., vedoucí správního oddělení Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ze dne 15. 2. 2012, jež je součástí spisu, pak dále vyplývá, že stěžovatelka by dle svých tvrzení měla být po propuštění z výkonu trestu zaměstnána u JUDr. M. H., advokáta. 


S ohledem na uvedené skutečnosti tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka neosvědčila nedostatek prostředků k zaplacení soudního poplatku ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, a proto usnesením ze dne 9. 5. 2012, č. j. 5 As 49/2012 - 19, její žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl. Druhým výrokem uvedeného usnesení soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5000 Kč; zároveň soud stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, řízení o kasační stížnosti bude zastaveno.

Zmiňované usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 16. 5. 2012. Stěžovatelka ovšem soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě nezaplatila a neučinila tak ani ke dni rozhodování soudu.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení, splatný podáním kasační stížnosti, zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila. Z tohoto důvodu nemůže být v řízení o předmětné kasační stížnosti dále pokračováno. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 5 As 49/2012 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies