6 Ads 6/2012 - 59

23. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, zastoupen JUDr. Petrem Ritterem, advokátem, se sídlem Riegrova 12, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. OSV/3418/04/SD - 99/KR ze dne 8. 6. 2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 Cad 16/2004 - 108 ze dne 28. 2. 2011,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 11. 6. 2004 žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2004, OSV/3418/04/SD - 99/KR, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí městského úřadu v Zábřehu, odboru sociálních věcí, jímž bylo rozhodnuto o nepřiznání dávky sociální péče žalobci.

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla tato žaloba zamítnuta jako nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 5. 4. 2011, ve které žádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Františka Drlíka. O žádosti o ustanovení zástupce rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 11. 2011, č. j. 38 Cad 16/2004 - 154, kterým byla zamítnuta žádost o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2011, č. j. 38 Cad 16/2004 - 108. Stěžovatel ve smyslu daného poučení podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení dne 30. 11. 2011, č. j. 38 Cad 16/2004 - 154. Podání stěžovatele ve věci kasační stížnosti ze dne 16. 12. 2011, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu 9. 1. 2012, však neobsahovalo všechny náležitosti podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 17. 1 2012, č. j. 6 As 2/2012 - 17, jež nabylo právní moci dne 31. 1. 2012, vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnost ze dne 16. 12. 2011 tak, že skutkově a právně konkretizuje důvod podané kasační stížnosti, a to v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s., a k předložení podání v čitelné po době - tj. napsáno na psacím stroji, na počítači, případně tiskacími písmeny. K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta jeden měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena 31. 1. 2012 a stěžovatel na ni reagoval podáním z 3. 2. 2012, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 7. 2. 2012, a v němž stěžovatel opětovně nekonkretizoval důvody podané kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady podání, Nejvyšší správní soud ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití § 120 s. ř. s./ kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2011, č. j. 38 Cad 16/2004 - 154, odmítl usnesením ze dne 28. 2. 2012, č. j. 6 As 2/2012 - 38, jež nabylo právní moci 3. 4. 2012.

Následně Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 4. 2012, č. j. 6 Ads 6/2012 - 39, které nabylo právní moci 27. 4. 2012, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li povinnost ve stanovené lhůtě splněna, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Na uvedenou výzvu reagoval stěžovatel podáním ze dne 9. 5. 2012, v němž žádal, aby mu byl ustanoven „jeho“ advokát Mgr. František Drlík.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (ustanovení § 102 s. ř. s.), tuto kasační stížnost podal včas. Stěžovatel nicméně nesplnil jinou z podmínek řízení o kasační stížnosti stanovenou v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Neodstranění vad podání a nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 6 Ads 6/2012 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies