6 As 34/2012 - 12

23. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 28. 6. 2011, sp. zn.: 2009/1250/LOJ/FTV, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2012, č. j. 6 A 300/2011 - 69,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1]

Rozhodnutím ze dne 28. 6. 2011, sp. zn.: 2009/1250/LOJ/FTV (dále též „napadené rozhodnutí“), žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 50 000 Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění ke dni spáchání jiného správního deliktu (dále jen „zákon o provozování vysílání“), neboť odvysílané obchodní sdělení Medipharma cosmetics, produkt Doliva Mandelmilch Tagespflege (sponzor pořadu, mutace 14) dne 24. 9. 2009 ve 23:35:35 hodin na programu Prima televize žalovaná vyhodnotila jako reklamu, která nebyla rozeznatelná a kterou žalobkyně neoddělila zvukově, obrazově či zvukově-obrazově zřetelně od ostatních částí programu.

[2]

Proti napadenému rozhodnutí brojila žalobkyně žalobou ze dne 19. 9. 2011 s argumentací, že žalovaná porušila procesní práva žalobkyně na obranu ve správním řízení, že žalovaná věc nesprávně právně kvalifikovala, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, přičemž žalovaná se neměla vypořádat s námitkou legitimního očekávání žalobkyně, že předchozí upozornění je vadné a že žalovaná při ukládání pokuty nerespektovala zákonná kritéria.

[3]

Městský soud v Praze ve věci rozhodl rozsudkem č. j. 6 A 300/2011 - 69 ze dne 7. 2. 2012 (ve vyhotovení tohoto rozsudku je nesprávně uvedené datum 22. 11. 2011), kterým napadené rozhodnutí zrušil, neboť v průběhu správního řízení došlo ke změně právní úpravy správních deliktů dle zákona o provozování vysílání, na což žalovaná dle městského soudu nereagovala. Žalovaná měla dle závěru městského soudu posoudit, zdali trestnost jednání žalobkyně podle nové právní úpravy trvá či nikoli.

[4]

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2012, č. j. 6 A 300/2011 - 69 (ve vyhotovení tohoto rozsudku je nesprávně uvedené datum 22. 11. 2011), podala žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost ze dne 19. 4. 2012.

[5]

Podáním ze dne 9. 5. 2012 stěžovatelka vzala svou kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2012, č. j. 6 A 300/2011 - 69 (ve vyhotovení tohoto rozsudku je nesprávně uvedené datum 22. 11. 2011), zpět.

[6]

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

[7]

Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost ze dne 19. 4. 2012 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2012, č. j. 6 A 300/2011 - 69 (ve vyhotovení tohoto rozsudku je nesprávně uvedené datum 22. 11. 2011), zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 120 s. ř. s. za přiměřeného použití ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.

[8]

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení (v tomto případě řízení o kasační stížnosti) zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 6 As 34/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies