6 Ads 37/2012 - 15

06. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: P. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 3. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2012, č. j. 42 Ad 89/2011 - 43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností ze dne 17. 2. 2012 proti v záhlaví označenému rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci invalidního důchodu. Krajský soud žalobu zamítl, neboť napadené správní rozhodnutí, v němž žalovaný shledal, že stěžovatelova pracovní schopnost poklesla pouze o 30 %, měl za věcně správné a odpovídající zákonu.

Ve své kasační stížnosti stěžovatel poukazuje zejména na to, že prodělal pracovní úraz, v jehož důsledku má stále potíže, že invalidní důchod již pobíral a jeho potíže se nadále zhoršují. Stěžovatel poukazuje na to, že stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem a žádá, aby mu tato škoda byla žalovanou uhrazena.

Dříve, než zdejší soud přistoupil k věcnému posouzení kasační stížnosti, zabýval se tím, zda je kasační stížnost přípustná, tedy mimo jiné i otázkou, zda je stěžovatel řádně zastoupen ve smyslu § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“).

Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie“. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je však odstranitelným nedostatkem podmínek řízení.

V dané věci Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 21. 2. 2012, č. j. 6 Ads 37/2012 - 6, k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a k jejímu doplnění (tedy doplnění v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozsudek krajského soudu a čeho se konkrétně domáhá). Součástí usnesení bylo i poučení stěžovatele o následcích nesplnění této výzvy, tedy o tom, že v takovém případě bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2012.

Stěžovatel však na požadavky v této výzvě uvedené reagoval pouze telefonicky (úřední záznam ze dne 14. 5. 2005 založen na č. l. 14 spisu v současně vedené věci u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 60/2012 týkající se stěžovatelovy žádosti o starobní důchod). Stěžovatel soudu sdělil, že stěžovatel nemá důvěru v postup soudu, o advokáta nestojí a k ničemu jej nepotřebuje. V samotné kasační stížnosti ze dne 17. 2. 2012 navíc stěžovatel výslovně žádal, aby na něm nebylo vynucováno zastoupení advokátem, neboť byl již dříve za obdobných okolností tímto postupem poškozen.

Vzhledem k tomu, že tedy stěžovatel nesplnil podmínku řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., tedy nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem ani nepožádal o ustanovení zástupce soudem ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s., nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než jeho kasační stížnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (nesplnění jiné podmínky řízení) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. června 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 6 Ads 37/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies