Aprk 11/2012 - 71

04. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci žalobce: Ing. arch. J. D. B., zast. advokátem Mgr. Janem Durčákem, se sídlem AK Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2010, č. j. 4855/ENV/10/130/1023., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 63/2010, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, opravným usnesením

takto :

I. Městský soud v Praze je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 9 A 63/2010, nařídit ústní jednání tak, aby se uskutečnilo nejpozději ve lhůtě do 30. 8. 2012.

II. Navrhovateli se náhrada nákladů řízení nepřiznává .

Odůvodnění :

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2012, čj. Aprk 11/2012 - 65, bylo rozhodnuto ve věci navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění. Ve výroku I. citovaného usnesení byla přitom nedopatřením uvedena nesprávná spisová značka 6 A 200/2010 namísto správné sp. zn. 9 A 63/2010.

Podle ust. § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Vzhledem k tomu, že v záhlaví předmětného usnesení je věc jednoznačně identifikována správně pod sp. zn. 9 A 63/2010, je zřejmé, že se jedná pouze o zjevnou nesprávnost, která nemá vliv na samotné odůvodnění, v ostatním se proto usnesení ze dne 15. 5. 2012 nemění.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2012, sp. zn. Aprk 11/2012 - 71, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies