1 As 63/2012 - 20

23. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) A. B., b) J. B., oba zastoupeni Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Městský úřad Nová Paka, se sídlem Dukelské nám. 39, Nová Paka, o žalobě proti souhlasu žalovaného ze dne 19. 10. 2011, čj. MUNP/2011/18070/SÚ/PN, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2012, čj. 30 A 64/2011 – 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud usnesením označeným v záhlaví odmítl žalobu pro předčasnost. Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) podali proti usnesení krajského soudu kasační stížnost, ve které pouze uvedli, že „podávají kasační stížnost do usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 30 A 64/2011 ze dne 1. 2. 2012“.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala všechny zákonné náležitosti, vyzval zdejší soud v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. stěžovatele usnesením ze dne 15. 3. 2012, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení odstranili vady kasační stížnosti (doplnili kasační důvody a uvedli, co navrhují – petit, a dále, aby zaplatili soudní poplatky za podání kasační stížnosti) s podrobným poučením. Současně je poučil, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Uvedené usnesení nabylo právní moci dnem 29. 3. 2012. Do dnešního  dne však stěžovatelé kasační stížnost nedoplnili.

Ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. stanoví, že „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.“ Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne kasační stížnost, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než z uvedených důvodů kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítnout. K tomuto postupu zdejší soud přistoupil, přestože stěžovatelé požádali o osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že jejich advokát neodstranil vady kasační stížnosti, by totiž rozhodování o soudních poplatcích bylo za této situace zcela bezúčelné, nadbytečné, formalistické, v příkrém rozporu se zásadou procesní ekonomie i se zákonem; současně by nemohlo vést k ochraně práv stěžovatelů (srov. rozsudek NSS ze dne 25. 7. 2008, čj. 8 As 16/2008 - 244, nebo usnesení NSS ze dne 24. 10. 2011, čj. 8 Afs 54/2011 - 39, obě rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 1 As 63/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies