3 As 47/2012 - 19

30. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci navrhovatele: P. Č., o podání navrhovatele Krajskému soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2012, o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2012, č. j. 10 Na 3/2012 – 9,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl navrhovatel v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bylo odmítnuto jeho podání ze dne 31. 1. 2012. Navrhovatel s podáním návrhu nezaplatil soudní poplatek ani nedoložil plnou moc advokátu, jenž by ho zastupoval v tomto řízení.

Usnesením ze dne 6. 4. 2012 č. j. 3 As 47/2012 – 4 byl navrhovatel Nejvyšším správním soudem vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a zároveň aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení doručil do spisu chybějící zplnomocnění.

Podáním ze dne 18. 4. 2012 požádal navrhovatel o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce pro řízení. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2012, č. j. 3 As 47/2012 – 12, navrhovatel byl opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku, tentokráte již ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení usnesení, a k předložení plné moci udělené advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 21. 5. 2012, lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně dnem 28. 5. 2012.


Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

V projednávané věci navrhovatel nezaplatil soudní poplatek z kasační stížnosti ani při jejím podání, ani na dvojí výzvu soudu, ač byl poučen o následcích s tím spojených.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 47 písmeno c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil. Řízení bylo zastaveno, soud proto rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odpůrce nebyl v řízení určen, o jeho nákladech tedy soud nerozhodoval (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 3 As 47/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies