3 Ads 34/2012 - 21

23. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: J. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 6. 6. 2011 č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 19. 12. 2011, č. j. 62 Ad 8/2011 - 34,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci změny výše invalidního důchodu. Současně žalobce požádal i o ustanovení zástupce pro řízení.

Usnesením ze dne 30. 3. 2012 č. j. 3 Ads 34/2012 - 16 Nejvyšší správní soud žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a zároveň jej vyzval, aby soudu ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu pro toto řízení. Zároveň jej poučil o následcích nesplnění výzvy.

Na toto usnesení reagoval žalobce podáním ze dne 15. 4. 2012, v němž blíže osvětlil majetkové poměry své rodiny i svůj zdravotní stav, požadovanou plnou moc však nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V projednávané věci žalobce – stěžovatel nemá předepsané právnické vzdělání, plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti, pak Nejvyššímu správnímu soudu nepředložil, ač k tomu byl vyzván a poučen o následcích nesplnění této výzvy. Nedostatek povinného právního zastoupení je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však procesním zaviněním stěžovatele nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písmeno a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, proto nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). 


Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky ( § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 3 Ads 34/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies