Nao 22/2012 - 62

10. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., zast. JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou, se sídlem Blanická 917/19, Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti Ministerstva kultury, vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 3/2012, ve věci námitky podjatosti uplatněné žalobkyní proti soudcům Městského soudu v Praze JUDr. Haně Weberové, Mgr. Marku Bedřichovi a JUDr. Jitce Hroudové,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně se žalobou proti nečinnosti v rozhodování Ministerstva kultury o žádosti o informaci ze dne 29. 9. 2011 domáhala, aby Městský soud v Praze „žalovanému rozsudkem přikázal vydat rozhodnutí o rozkladu ze dne 21. 10. 2011 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2011, č. j.: MK 53523/2011/OPP, sp. zn. MK-S 13879/2011 OPP“.

Podáním ze dne 9. 3. 2012 žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků a namítla podjatost soudců senátu městského soudu 11 A vůči své osobě, neboť „chování tohoto soudu nepovažuji za nestranné a nezávislé, pokud zneužívá svou nezávislou rozhodovací pravomoc k excesům spočívajícím v uvádění nepravdivých tvrzení v rozhodnutí.“ Dále uvedla, že „v současné době jsem  u MS ČR jako úřadu příslušného dle § 6 zák. č. 82/1998 Sb. vznesla – jako osoba oprávněná jednat za poškozenou právnickou osobu – nárok na náhradu nemajetkové újmy, která vznikla poškozené osobě nepravdivým tvrzením uvedeným v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2012, č. j. 11 A 344/2011 – 28, a proto mám zato, že tím se negativní poměr senátu 11A k mé osobě ještě prohloubí ve vazbě na možnou regresi ze strany státu vůči vadně jednajícím soudním osobám, které se excesu – nepravdivých tvrzení (lhaní) dopustily.“ Vyjádřila v této souvislosti přesvědčení, že do  doby rozhodnutí o námitce podjatosti nemůže předsedkyně senátu městského soudu 11 A rozhodovat o její žádosti o osvobození od soudních poplatků.

Soudci senátu 11 A Městského soudu v Praze JUDr. Hana Weberová, Mgr. Marek Bedřich a JUDr. Jitka Hroudová ve vyjádření k vznesené námitce podjatosti shodně uvedli, že nemají vztah k účastníkům řízení ani k projednávané věci. Dříve než mohl zdejší soud o námitce podjatosti vznesené žalobkyní rozhodnout, žalobkyně ji vzala podáním ze dne 2. 5. 2012, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu, zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Poněvadž projev vůle žalobkyně, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí námitky podjatosti, nevzbuzuje pochybnosti o projevené vůli stěžovatelky, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. Nao 22/2012 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies