9 As 77/2012 - 23

23. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: V. P. G., zast. Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, Praha 4, adresa pro doručování: V Tůních 11, Praha 2, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2011, č. j. CPR-8332-6/ČJ-2011-009CPR-V242, ve věci správního vyhoštění, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 1 A 4/2012 - 31,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 11. 4. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu předložena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“), směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“).

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost při jejím podání nesplňovala náležitosti vyžadované § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud stěžovatele (prostřednictvím zplnomocněného zástupce) usnesením ze dne 13. 4. 2012, č. j. 9 As 77/2012 - 13, vyzval k doplnění kasační stížnosti, a to uvedením konkrétních stížních důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s., pro které rozhodnutí městského soudu napadá, a vydání jakého rozhodnutí se domáhá (formulace petitu).

V souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. byla stěžovateli k odstranění vad kasační stížnosti stanovena lhůta v délce jednoho měsíce; zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě opraveno nebo doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud takové podání usnesením odmítne. Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno poštou dne 16. 4. 2012, lhůta pro  doplnění náležitostí kasační stížnosti tak ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dne 16. 5. 2012.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením  vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud takové podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Z ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. vyplývá, že nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. 


S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost stěžovatele obsahuje vady, které nebyly ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě odstraněny, a pro tento nedostatek není možno kasační stížnost věcně projednat, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, větou první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 9 As 77/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies