7 As 40/2012 - 29

17. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. V., zastoupen Mgr. Leonidem Kushnarenkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2012, č. j. 5 A 351/2011 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Leonida Kushnarenka se určuje částkou 2.400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2012, č. j. 5 A 351/2011 - 17, kterým mu nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2011, č. j. CPR-8230-2/ČJ-2011-9CPR-V234. 


Podáním ze dne 4. 5. 2012 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát a podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátu odměna za jeden úkon právní služby (zpětvzetí kasační stížnosti) 2.100 Kč [§ 11 odst. 1  písm. d) cit. vyhlášky] a náhrada hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky), celkem tedy 2.400 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 7 As 40/2012 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies