3 Ads 72/2011 - 102

17. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: J. S., zast. JUDr. Janem Vydrou, advokátem se sídlem Hošťálkova 1b, Praha 6, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Praha 4, Budějovická 1387/7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2010, č. j. 9 Ca 234/2009 - 39,

takto :

Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. dubna 2012, č. j. 3 Ads 72/2011 - 88, se opravuje takto: slova „o přezkoumání rozhodnutí žalovaného“ se nahrazují slovy „o přezkoumání rozhodnutí generálního ředitele Generálního ředitelství cel“.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud vydal ve shora označené věci dne 4. dubna 2012 rozsudek pod č. j. 3 Ads 72/2011 - 88. Žalobkyně podáním ze dne 5. 5. 2012 upozornila Nejvyšší správní soud, že v rubrice tohoto rozsudku je uvedeno nesprávné označení žalovaného. Tím dle jejího názoru není Generální ředitelství cel, jak je uvedeno v záhlaví rozsudku, ale generální ředitel Generálního ředitelství cel, protože ten vydal rozhodnutí, které je předmětem přezkumu (ze dne 11. 6. 2009, č.j. 6015-5/2009-900000-30). Dle žalobkyně je tak v rubrice rozsudku nesprávně uveden jak žalovaný, tak rozhodnutí, které bylo předmětem přezkumu. Vyjádřila názor, že k uvedenému pochybení došlo zřejmě v důsledku omylu při vyhotovování rozsudku, v čemž s ohledem na obsah rozsudku spatřovala chybu v psaní ve smyslu § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Žádala proto, aby předseda senátu tuto zjevnou nesprávnost v rozsudku opravil.

Dle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Předseda senátu musel dát návrhu žalobkyně za pravdu, i když pouze částečně. S ohledem na obsah žaloby, obsah přezkoumávaného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2010, č. j. 9 Ca 234/2009 - 39, obsah kasační stížnosti i obsah odůvodnění předmětného rozsudku Nejvyššího správního soudu, je nesporné, že předmětem soudního přezkumu v dané věci bylo rozhodnutí generálního ředitele Generálního ředitelství cel ze dne 11. 6. 2009, č.j. 6015- 5/2009-900000-30. Pokud je ale v záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu jako žalovaný označeno Generální ředitelství cel, nejedná se o chybu v psaní ani o zjevnou nesprávnost.

Komu v takových případech přísluší postavení žalovaného je totiž teoreticko-právní otázkou, která doposud nebyla v úplnosti zodpovězena ani soudní judikaturou (srovnej ustanovení § 1 odst. 3 a ustanovení § 2 odst. 6 zákona o služebním poměru). Nejvyšší správní soud tak (ve shodě s Městským soudem v Praze) považoval za žalovaného Generální ředitelství cel. Označení žalovaného v záhlaví dotčeného rozsudku Nejvyššího správního soudu tak z toho důvodu nespadá do kategorie zjevné nesprávnosti ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s., a proto nebylo možno v tomto bodu žádosti o opravu rozsudku vyhovět.

Záhlaví rozsudku tak obsahuje zjevnou nesprávnost pouze ohledně přesného označení rozhodnutí, které bylo předmětem soudního přezkumu. Nejednalo se totiž, jak už je uvedeno shora, o přezkoumání rozhodnutí „žalovaného“, ale o přezkoumání rozhodnutí „generálního ředitele Generálního ředitelství cel“. Uvedené skutečnosti odpovídá i formulace záhlaví rozsudku Městského soudu v Praze.

Tuto zjevnou nesprávnost proto předseda senátu ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. opravným  usnesením opravil.

Pro úplnost nutno dodat, že pokud se v odůvodnění rozsudku hovoří o rozhodnutí žalovaného, je i po provedené opravě z kontextu celého rozsudku nepochybně zřejmé, že se jedná o rozhodnutí, které bylo předmětem přezkumu, tedy o rozhodnutí generálního ředitele Generálního ředitelství cel ze dne 11. 6. 2009, č.j. 6015-5/2009-900000-30.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 3 Ads 72/2011 - 102, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies