12 Ksz 3/2012 - 90

14. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Jiřího Hajdy, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. v neveřejném jednání dne 14. 5. 2012 ve věci návrhu ministra spravedlnosti zastoupeného JUDr. Hanou Marvanovou, advokátkou, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, ze dne 9. ledna 2012, č. j. 7/2012-OJ-SZ/4, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státní zástupkyně JUDr. M. K., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, se zastavuje řízení o kárné odpovědnosti státní zástupkyně JUDr. M. K., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, nar. X, pro skutek spočívající v tom, že

„v rozporu s povinností státního zástupce postupovat při výkonu své funkce odborně, svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů uloženou v § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, a v rozporu s povinností státního zástupce vystříhat se při výkonu své funkce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce uloženou v § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství, jako ředitelka odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze zanedbala své řídící a kontrolní povinnosti vyplývající pro ni z oprávnění i povinnosti vykonávat dohled v rozsahu stanoveném v § 12e odst. 1, poslední větě zákona o státním zastupitelství a ze čl. 9 odst. 3 písm. a) Organizačního a aprobačního řádu Vrchního státního zastupitelství v Praze, podle něhož ředitelé odborů zejména odpovídají za řádné plnění úkolů organizačními útvary, v jejichž čele stojí, k čemuž především řídí, koordinují a kontrolují činnost podřízených vedoucích oddělení, státních zástupců a ostatních zaměstnanců vrchního státního zastupitelství, když v rámci aprobačního procesu v době od 28. 6. 2010 do 19. 4. 2011 schvalovala nezákonný postup jí podřízeného státního zástupce JUDr. L. L. spočívající v tom, že JUDr. L. L. na základě žádosti o právní pomoc švýcarského Úřadu federálních vyšetřujících soudců ze dne 26. 5. 2010, č. j. VU.2009.5 – MPC/EAII/04.00336.LL A, aby se Česká republika vyjádřila, zda se připojí jako poškozený k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné společnosti, a. s., a ačkoliv věděl, že orgánem příslušným k připojení se s nárokem na náhradu škody k cizozemskému trestnímu řízení je Ministerstvo financí České republiky, neinformoval Ministerstvo financí České republiky o možnosti připojit se k tomuto trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, a neučinil tak ani po opakovaných výzvách švýcarské strany ze dnů 14. 6. 2010, 14. 7. 2010 a 13. 8. 2010, čímž zavinil průtahy při předání tohoto poznatku o možném nároku České republiky na náhradu škody Ministerstvu financí České republiky, které mohly vést až ke zmaření možnosti případný nárok účinně uplatnit a které u švýcarských justičních orgánů i u občanů České republiky vyvolaly pochybnosti o skutečném zájmu a schopnosti státních orgánů České republiky včetně státního zastupitelství využít právních prostředků k náhradě škody způsobené na majetku státu; tyto průtahy trvaly až do  doby, než byl JUDr. L. L. dne 19. 4. 2011 doručen pokyn ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství podle ustanovení § 12d zákona o státním zastupitelství, aby o možnosti připojit se k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku neprodleně informoval Ministerstvo financí České republiky, a to postoupením  uvedené žádosti, když bez dalších opatření brala na vědomí a podepisovala informace vypracované v dané věci JUDr. L. L. a určené vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze a tím tolerovala popsané průtahy včetně jejich škodlivých následků.“

Odůvodnění :

Dne 9. 1. 2012 podal ministr spravedlnosti návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti JUDr. M. K., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze. Navrhovatel jí v návrhu na zahájení řízení kladl za vinu skutek specifikovaný ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 6. 4. 2012 ministr spravedlnosti Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělil prostřednictvím zástupkyně, že kárný návrh proti státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. M. K. bere zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastaví senát řízení bez ústního jednání tehdy, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Protože tato situace nastala, kárný senát řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. května 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2012, sp. zn. 12 Ksz 3/2012 - 90, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies