3 Ads 17/2012 - 21

10. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: M. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Praha 5 - Smíchov, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 10. 10. 2011, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 34 Ad 90/2011 – 12,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 34 Ad 90/2011 – 12, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 10. 10. 2011, č. j. X, o odnětí invalidního důchodu. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, Krajský soud v Brně jej proto usnesením ze dne 16. 12. 2011, č. j. 34 Ad 90/2011 – 16, vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi. Podáním doručeným krajskému soudu dne 6. 1. 2012 požádal stěžovatel o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud jeho žádost usnesením ze dne 16. 3. 2012, č. j. 3 Ads 17/2012 – 16, zamítl s tím, že kasační stížnost stěžovatele zjevně nemůže být úspěšná a že tudíž podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nejsou splněny předpoklady pro osvobození stěžovatele od soudních poplatků jako jedné ze dvou obligatorních podmínek pro ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele tímto usnesením vyzval k předložení plné moci prokazující jeho zastoupení zvoleným advokátem pro řízení o předmětné kasační stížnosti. Poučil ho o tom, že pokud nebude nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 3. 2012. Do dnešního  dne však plnou moc udělenou advokátovi nepředložil.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Jeho žádost o ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl. Na výzvu Nejvyššího správního soudu pak stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi nepředložil, přestože byl o následcích nevyhovění výzvě poučen.

Nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 3 Ads 17/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies