9 As 65/2012 - 19

10. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Goethova 1949/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 2. 2012, č. j. 10 Na 967/2010 – 86,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojí proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým bylo řízení o jeho kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 7. 2011, č. j. 10 Na 967/2010 – 48, zastaveno s tím, že nebyl zaplacen soudní poplatek.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 3. 2012, č. j. 9 As 65/2012 – 6, vyzval stěžovatele k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil danou kasační stížnost o důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit). V této souvislosti byl stěžovatel rovněž poučen, že jestliže ve stanovené době nebude výzvě vyhověno, tj. neodstraní-li vady kasační stížnosti, a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo  dne 4. 4. 2012 doručeno stěžovateli, který reagoval pouze krátkým, rukou psaným přípisem ze dne 6. 4. 2012 s tím, že výzvě vůbec nerozumí. K tomu považuje zdejší soud za nutné poznamenat, že výzva vůči stěžovateli byla učiněna jasnou a naprosto srozumitelnou formou, která je standardně používána i vůči jiným účastníkům řízení. Nejvyšší správní soud v předmětné výzvě mimo jiné odkázal na usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 20. 12. 2005, č .j. 2 Azs 92/2005 - 58, který se podrobně vyjádřil k formulací žalobních bodů, a současně upozornil stěžovatele na to, že závěry uvedené v tomto rozhodnutí lze plně vztáhnout i na formulaci důvodů kasační stížnosti s tím, že důvody musí směřovat proti rozhodnutí krajského soudu, neboť podstatou řízení o kasační stížnosti je přezkum soudního rozhodnutí. Kromě výše uvedeného sdělil Nejvyšší správní soud stěžovateli, že uvedené rozhodnutí rozšířeného senátu NSS bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 835/2006 Sb. a že je současně přístupné na www. nssoud.cz. Neporozuměl-li tedy stěžovatel takto formulované výzvě, nelze to přičítat nikomu jinému než samotnému stěžovateli, který byl řádně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti, avšak ani podáním ze dne 6. 4. 2012, ani žádným jiným podáním, vytýkané vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil.

Na základě výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl s odkazem na ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen“.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 9 As 65/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies