1 As 58/2012 - 36

02. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 17. 3. 2008, čj. MV-2603/VS-2008, v řízení o kasační stížnosti Mgr. V. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, čj. 6 A 44/2011 - 161,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Dne 5. 3. 2012 obdržel Nejvyšší správní soud podání označené jako kasační stížnost brojící proti shora uvedenému rozsudku městského soudu, podepsané Mgr. V. K. Z obsahu tohoto podání vyplývá, že kasační stížnost podává Mgr. V. K. jménem žalobce J. K. na základě jeho pověření. Toto pověření (plná moc) však nebylo ke kasační stížnosti přiloženo.

Z tohoto důvodu zdejší soud vyzval usnesením ze dne 3. 4. 2012, čj. 1 As 58/2012 - 33 Mgr. V. K., aby ve lhůtě 5 dnů od jeho doručení prokázal soudu oprávnění podat jménem žalobce kasační stížnost předložením plné moci, popř. jiným způsobem. Zdejší soud jej zároveň poučil, že kasační stížnost odmítne, pokud stěžovatel této výzvě nevyhoví. Současně zdejší soud vyzval rovněž žalobce usnesením z téhož dne, čj. 1 As 58/2012 - 30, aby předložením plné moci udělené Mgr. V. K. doložil, že ten byl oprávněn za žalobce podat kasační stížnost. I žalobce byl poučen o (stejných) následcích nevyhovění výzvě zdejšího soudu ve stanovené lhůtě. V této lhůtě ani nikdy poté však žalobce ani Mgr. V. K. na výzvu soudu nereagovali.

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí (§ 102 s. ř. s.). Okruh osob aktivně legitimovaných k podání kasační stížnosti je tak omezen na účastníky řízení a na osoby zúčastněné na řízení. Účastníky řízení jsou podle § 33 s. ř. s. navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný) nebo ti, o nichž to stanoví tento zákon. Účastníky řízení před městským soudem byli tedy J. K. jako žalobce (pro řízení o žalobě zastoupen Mgr. V. K. jakožto jeho obecným zmocněncem), a Ministerstvo vnitra jako žalovaný. V řízení naproti tomu nevystupovaly žádné osoby zúčastněné na řízení (srov. § 34 odst. 1 s. ř. s.).

Jelikož Mgr. V. K. není ani účastníkem řízení ani osobou zúčastněnou na řízení, je osobou zjevně neoprávněnou k podání kasační stížnosti. V projednávané věci tak Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako kasační stížnost podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. května 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 1 As 58/2012 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies